Хімія 9 клас ПРАКТИЧНІ РОБОТИ {ГДЗ/відповіді}(Буринська Н.М.)[2009]

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Під час цієї практичної роботи треба застосувати знання, набуті в результаті вивчення класифікації та хімічних властивосте!! оксидів, кислот, основ і солей. За вказівкою вчителя виконай один із варіантів запропонованих завдань.

Варіант І (середній рівень)

1. Використовуючи реактиви, що є в твоєму розпорядженні, добудь купрум (ІІ) гідроксид і доведи, що ця речовина є основою.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на оксид металу (основний оксид) і воду.

Cu(OH)2↓   →    CuO +    Н2О.

блакитний        чорний

колір                колір

2. У трьох пробірках під номерами 1,2,3 містяться розчини кислоти, лугу, солі. Визнач, яка речовина в якій пробірці міститься.

За допомогою індикатора:  лакмус в кислоті набуває червоного кольору, в лузі - синього.

Варіант II (достатній рівень)

1. Проведи реакції, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення:

купрум (ІІ) оксид → купрум (ІІ) хлорид → купрум (ІІ) гідроксид → купрум (ІІ) оксид.

Напиши рівняння пророблених реакцій.

    1. CuO + 2НСl → CuCl2 + H2O

    2. CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓+ 2NaCl

    3. Сu(ОН)2↓ → CuO + H2O

2. Добудь магній гідроксид і доведи, що він є основою.

    MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2+ 2NaC

За допомогою індикатора (наприклад, лакмуса) доведемо, що магній гідроксид Mg(OH)є основою. Магній гідроксид, як речовина, що частково розчиняється у воді, забарвить індикаторний папір у синій колір - це свідчить про те, що магній гідроксид – слабкий луг (основа). 

3. Хімічним способом виокреми мідь із суміші мідних ошурок з порошком цинку.

    Zn + HCl → ZnCl2 + H2

    Cu + HCl  →  не peaгує.

Варіант III (високии рівень)

1. Проведи реакцію нейтралізації. Напиші рівняння реакції, зазнач умови її перебігу. Поясни результати своїх спостережень.

    HCl + KOH → KCl + Н2

2. Добудь купрум (ІІ) хлорид трьома різними способами. Напиши відповідні рівняння реакцій та зазнач умови їх перебігу. Поясни результати своїх спостережень.

    Cu + Cl2 → CuCl2

    CuO + 2HCl  → CuCl2 + H2O

    Cu(OH)2↓+ 2HCl → CuCl2 + 2H2O

3. Проведи реакції, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення: 

ферум (ІІІ) гідроксид  → ферум(ІІІ) оксид  → ферум(ІІІ) сульфат.

Напиши рівняння реакцій, зазнач умови їх перебігу і поясни результати своїх спостережень.

    2Fe(OH)3↓→ Fe2O3 + 3H2O

    2Fe(OH)3↓+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2О

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ СОЛІ З ПЕВНОЮ МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

Послідовність дій:

1. Обчисли маси солі та води, які треба взяти для приготування розчину.

2. Зваж на терезах сіль (пригадай із курсу фізики правила зважування) і всип її в суху колбу.

3. Відміряй потрібний об'єм дистильованої води (пригадай правила відмірювання об'ємів рідин). Чому воду не зважують, а відміряють її об'єм мірним посудом?

4. Влий відміряний об'єм води у колбу з сіллю. Перемішуй вміст колби скляною паличкою з гумовим наконечником (або струшуванням колби) до повного розчинення солі.

5. У зошиті для практичних робіт запиши формулу і назву солі, масову частку її у виготовленому розчині, наведи всі необхідні розрахунки і стисло опиши виконані операції.

Варіанти завдань:

а) приготуй розчин масою 20 г з масовою часткою натрій хлориду 0,05;

Відомо: m(розчину)=20 г, W(NaCl)=0,05

Знайти: m(NaCl)- ?, m(Н2О)-?

З формули W(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо m(речовини)=m(розчину)•W(речовини)

m(NaCl)=20 г • 0,05 = 1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O) = 20 – 1 = 19 г.    1 г (Н2О) = 1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину NaCl потрібно 1 г солі і 19 мл води.

б) приготуй розчин масою 25 г з масовою часткою натрій карбонату 4%;

Відомо: m(розчину)=25 г, W(Na2СО3)=4%

Знайти: m(Na2СО3)- ?, m(Н2О)-?

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% знаходимо

m(речовини)=m(розчину)•W(речовини):100%

m(Na2CO3)=25 г • 4% : 100%= 1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O) = 25 г – 1 г = 24 г.    1 г (Н2О) = 1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 1 г соди і 24 мл води.

в) приготуй розчин масою 10 г з масовою часткою кухонної солі 10%;

Відомо: m(розчину)=10 г, W(NaCl)=10%

Знайти: m(NaCl)- ?, m(Н2О)-?

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% знаходимо

m(речовини)=m(розчину)•W(речовини):100%

m(NaCl)=10 г • 10% : 100% = 1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O) = 10 г – 1 г = 9 г.    1 г (Н2О) = 1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібні 1 г кухонної солі і 9 мл води.

г) приготуй розчин масою ЗО г з масовою часткою калій хлориду 15%.

Відомо: m(розчину)=30 г, W(КCl)=15%

Знайти: m(КCl)- ?, m(Н2О)-?

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% знаходимо 

m(речовини)=m(розчину)•W(речовини) : 100%

m(КCl)=30 г • 15% : 100% = 4,5 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O) = 30 г – 4,5 г = 25,5 г.    1 г (Н2О) = 1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 4,5 г калій гідроксиду і 25,5 мл води. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА З

РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ. НАПИШИ РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ ТА ЗАЗНАЧ ПОВНУ І СКОРОЧЕНУ ЙОННІ ФОРМИ.

Варіант І (середній рівень)

1. Виконай реакції між розчинами таких речовин:

а) аргентум нітратом і натрій хлоридом;

    АgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3;

    Аg+ + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl↓ + Na+ + NO3-;

    Ag+ + Cl - → AgCl↓

б) магній нітратом і калій карбонатом.

    Mg(NO3)2 + K2CO3 → MgCO3↓ + 2KNO3;

    Mg2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- → MgCO3↓ + 2K+ + 2NO3-;

    Mg2+ + CO3 2- → MgCO3

2. Добудь купрум (ІІ) гідроксид і нейтралізуй його нітратною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній та скороченій йонних формах.

   CuCl2 + 2KOH → Сu(ОН)2↓ + 2KCl;

   Cu2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- → Сu(ОН)2↓ + 2K+ + 2Cl-;

   Cu2+ + OH- → Cu(OH)2↓,

   Cu(OH)2↓ + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O;

   Cu(OH)2↓  + 2H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO3- + 2H2O;

   Cu(OH)2↓  + 2H+ → Cu2+ + 2H2O;

Варіант II (достатній рівень)

1. Виконай реакції між розчинами речовин. Напиши рівняння реакцій та зазнач повну і скорочену йонні форми.

а) плюмбум (ІІ) нітрат і натрій хлорид;

    Pb(NO3)2 + 2NaCl → PbCl2↓+ 2NaNO3;

    Pb2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2Cl- → PbCl2↓+ 2Na+ + 2NO3-;

    Pb2+ + 2Сl - → PbCl2

б) калій фосфат і сульфатна кислота;

    K3PO4 + Н2SO4 → реакція йонного обміну не відбувається;

Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

    6K+ + 2PO43- + + + 3SO42- → 6K+ + 3SO42- + 6H+ +2PO43-;

Добутий розчин містить усі йони, які були в розчинах калій фосфату і сульфатної кислоти, тому реакція між цими сполуками не відбувається. 

в) барій карбонат і нітратна кислота.

    BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + CO2↑+ H2O;

    Ba2+ + CO32- + 2H+ + 2NO3- → Ba2+ + 2NO3- + CO2↑+ H2O;

    2H+ +CO3 2- → CO2↑ + H2O

2. Добудь ферум (ІІ) гідроксид і нейтралізуй його сульфатною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній та скороченій йонних формах.

    FeCl2 + 2NaOH→Fe(OH)2↓ +2NaCl;

    Fe2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ + 2Na+ + 2Cl-;

    Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

    Fe(OH)2↓ + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O;

    Fe(OH)2↓ + 2H+ + SO42- → Fe2+ + SO42- + 2H2O; 

    Fe(OH)2↓ + 2H+ → Fe2+ + 2H2O; 

3. Виконай реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

а) Ва2+ + SO42- = BaSO4

    BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

    Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- → BaSO4↓ + 2H+ + 2Cl-

б) Ag+ + Cl- = AgCl↓

    АgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3;

    Аg+ + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl↓ + Na+ + NO3-.

Варіант III (високий рівень)

1. Виконай реакції між речовинами, зокрема у водних розчинах. Напиши рівняння реакцій та зазнач повну і скорочену йонні форми.

а) натрій гідроксидом і ферум (ІІІ) хлоридом; 

    3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3↓;

    3Na+ + ЗОН- + Fe3+ + 3Cl-  → 3Na+ + 3CI- + Fe(OH)3↓ ;

    Fe3+ + ЗОН- → Fe(OH)3↓;

б) цинк сульфатом і калій гідроксидом;

    ZnSO4 + 2KOH →Zn(OH)2↓ + K2SO4;

    Zn2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → Zn(OH)2↓ + 2K+ + SO42-;

    Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2↓;

в) натрій карбонатом і нітратною кислотою;

    Na2CO3 +2HNO3  → 2NaNO3 + CO2↑ + H2O;

    2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3-2Na+ + 2NO3- + CO2↑ + H2O;

    2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O;

г) купрум (ІІ) оксидом і хлоридною кислотою.

   CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

   CuO + 2H+ + 2Cl- → Cu2+ + 2Cl- + H2O.

   CuO + 2H+ → Cu2+ + H2O.

2. Добудь алюміній гідроксид і нейтралізуй його сульфатною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній і скороченій йонних формах.

   AlСl3 + 3NaOH → Аl(OН)3↓ + 3NaCl;

   Al3+ + 3Сl- + 3Na+ + 3OH- → Аl(OН)3↓ + 3Na+ + 3Cl-;

   Al3+ + 3OH- → Аl(OН)3↓;

   2Al(OH)3↓ + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 +6H2O;

   2Al(OH)3↓ + 6H+3SO42- → 2Al3+3SO42- +6H2O;

   2Al(OH)3↓ + 6H+→ 2Al3+ + 6H2O;

   Al(OH)3↓ + 3H+→ Al3+ + 3H2O;

3. Виконай реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

а) Са2+ + CO22- → СаСО3

    CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl;

б) Fe2+ + 2ОН→ Fe(OH)2

    FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2↓+ 2KCl;

в) 3Cu2+ + 2РО43- → Сu3(РО4)2

  Примітка: Cu3(PO4)2 - речовина існує, але реагує з водою (її розчинність визначити не можна).

3CuCl2 + 2K3PO4 → Cu3(PO4)2 + 6KCl

або

3CuCl2 + 2Н3PO4 → Cu3(PO4)2 + 6НCl

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

ВЛАСТИВОСТІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

Дослід 1. Дія оцтової кислоти на індикатори.

До розчину оцтової кислоти добав розчин лакмусу чи метилового оранжевого. 

Як змінилося забарвлення розчину? У розчині оцтової кислоти лакмус матиме червоне забарвлення.

Що це засвідчує? Зміна забарвлення індикаторів свідчить про кислотне середовище, що створюється завдяки електролітичній дисоціації оцтової кислоти.

Рівняння дисоціації оцтової кислоти: СН3СООН ↔ СН3СОО-+ Н+

Дослід 2. Взаємодія оцтової кислоти з основами.

До розчину натрій гідроксиду, забарвленого фенолфталеїном, краплями додавай розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Про що свідчать результати досліду? Про утворення нейтрального середовища. Оцтова кислота реагує з лугом, утворюючи сіль і воду.

Склади рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

СН3СООН + NaOH → СН3СООNa + Н2O

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді. 

СН3СООН + Na+ + OH- → СН3СОО- + Na+ + Н2O

Дослід 3. Взаємодія оцтової кислоти з металами.

У пробірку з розбавленою оцтовою кислотою помісти стружку магнію.

Спостерігай виділення газу. Який газ виділяється? Водень.

Склади рівняння реакції в молекулярній формі та йонній формах:

2СН3СООН + Mg → (СН3СОО)2Mg + Н2

                         магній ацетат

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

2СН3СООН + Mg →  Н2↑ +  Mg2+ + 2СН3СОО- 

Дослід 4. Взаємодія оцтової кислоти з солями.

У пробірку з розчином оцтової кислоти додай сіль кислоти, слабкішої, ніж оцтова, наприклад, натрій карбонат.

Спостерігай виділення газу. Який газ виділяється ? Вуглекислий газ.

Склади рівняння реакції в молекулярнії! та йонній формах.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

2CH3COOH + 2Na+ + CO32- → 2CH3COO- + 2Na+ + CO2↑ + H2O

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

Розв'язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин

Варіант 1

1. У пронумерованих пробірках містяться:

а) гліцерин; б) розчин оцтової кислоти; в) розчин крохмалю. Визнач ці речовини.

а) розчин гліцерину можна розпізнати за допомогою якісної реакції, яка полягає у взаємодії багатоатомного спирту зі свіжоосадженим осадом купрум (ІІ) гідроксиду і супроводжується утворенням прозорого розчину яскраво-синього кольору.

б) розчин оцтової кислоти можна розпізнати:

   1. Діючи солями карбонатів, в результаті реакції виділяється вуглекислий газ.

   2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O

   2. За допомогою індикаторів, які отримають колір забарвлення кислотного середовища.

в) наявність крохмалю в розчині можна підтвердити за допомогою йодної настоянки, крохмаль утворює з йодом сполуку темно-синього кольору. 

2. Доведи, що натрій ацетат — сіль слабкої кислоти. Результати дослідів підтверди, де це можливо, рівняннями хімічних реакцій.

Взаємодія йонів солі з водою, що приводить до утворення слабкого електроліту, називається гідролізом солі.

Усі солі, утворені слабкою кислотою і сильною основою, піддаються гідролізу за аніоном. Вони надають розчину лужної реакції. 

Доведемо це.  

Натрій ацетат, як сильний електроліт, під час розчинення у воді повністю дисоціює на йони Na+ i CH3COO-

СН3СООNa →   Na+ + СН3СОО-

Йони Na+ не можуть зв’язати йони ОН- в молекули, оскільки NaOH є сильним електролітом і наявний у розчині тільки у вигляді йонів. Тим часом ацетат-аніони зв’язують йони Н+ з утворенням молекул слабкого електроліту (ацетатної кислоти), йонна рівновага дисоціації води зміщується і створюється надлишок ОН--аніонів, а тому розчин набуває лужної реакції. 

СН3СОО- + H2O  →  СН3СООH + OH-     

СН3СОО- + Na+ + H2O  →  СН3СООH + Na+ + OH-  

СН3СООNa + H2O  →  СН3СООH + NaOH 

Лакмус у розчині стає синім. Це ознака того, что розчин має лужне середовище, бо у розчині утворилися йони гідроксиду, що можливе тільки у випадку гідролізу за аніоном.

 Значить натрій ацетат - сіль слабкої кислоти. 

Варіант 2

1. У пронумерованих пробірках містяться:

а) розчин глюкози; б) розчин білка; в) розчин оцтової кислоти. Визнач ці речовини.

а) розчин глюкози можна розпізнати за допомогою якісної реакції, яка полягає у взаємодії, подібно до багатоатомних спиртів, зі свіжоосадженим осадом купрум (ІІ) гідроксиду і супроводжується утворенням розчину яскраво-синього кольору.

б) розчин білка можна розпізнати за допомогою біуретової реакції, яка полягає в дії купрум (ІІ) гідроксиду й супроводжується появою фіолетового забарвлення.  

в) розчин оцтової кислоти можна розпізнати:

    1. Діючи солями карбонатів, в результаті реакції виділяється вуглекислий газ.

    2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O

    2. За допомогою індикаторів, які отримають колір забарвлення кислотного середовища.

2. Доведи, що поліетилен — термопластичний матріал. Результати дослідів підтверди, де це можливо, рівняннями реакцій.

Поліетилен плавиться з утворенням безбарвної рідини. У розплавленому стані поліетилену можна надати довільної форми, яка зберігається після охолодження полімеру. Така властивість називається термопластичністю.

 

 

 
Переглядів: 21877
3.05.2016 -

Категорія: ГДЗ » 9 клас

Коментарії до Хімія 9 клас ПРАКТИЧНІ РОБОТИ {ГДЗ/відповіді}(Буринська Н.М.)[2009]:

Відповідь
21 вересня 2016 20:50
дуже зручна головна сторінка, одразу можна знайти потрібний тобі предмет і підручник.
 
Відповідь
21 вересня 2016 20:55
cake
 
Відповідь
21 вересня 2016 20:56
deal
 
Відповідь
15 травня 2017 04:36
Очень крутой сайт, все понятно сразу.
 
Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера