Хімія 9 клас ПРАКТИЧНІ РОБОТИ {ГДЗ/відповіді}(Попель П.П., Крикля Л.С.)[2009]

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Приготування водного розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Перед виконанням роботи зробіть необхідні розрахунки. їх результати разом із вихідними даними занесіть до таблиці.
Зважте на терезах необхідну масу солі й помістіть її в хімічну склянку (колбу).
Наберіть у мірний циліндр розрахований об'єм води і вилийте в посудину із сіллю.

Перемішуйте суміш до повного розчинення солі. За необхідності розчин профільтруйте.
Варіант І 

Приготувати 40 г водного розчину калій хлориду з масовою часткою солі 0,05.
Дано: m(р-ну) = 40 г; W(KCl) = 0,05
Знайти: m(KCl) - ?  m(води) - ?

Результати впишіть у таблицю.
Розв'язання:
1. Маса солі KCl:
З формули W(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо m(речовини)=m(розчину)•W(речовини);
m(KCl)=m(розчину)•W(KCl)=40 г • 0,05=2 г;
2. Маса води:
m(води)=m(розчину)- m(речовини);
m(води)=m(розчину)- m(KCl)= 40 г – 2 г = 38 г або 38 мл.

Відповідь: для приготування розчину КCl з масовою часткою солі 0,05 потрібно 2 г солі і 38 мл води. 

Варіант m(р-ну) , г m(солі), г m(H2O), г V(води), мл W(солі)
І  40   2   38   38  0,05 

 

Варіант ІІ

Приготувати із 2 г натрій нітрату водний розчин з масовою часткою солі 4%.

Дано: m(NaNO3) =2 г W(NaNO3) = 4% або 0,04

Знайти: m(води) - ? 
Результати впишіть у таблицю.

Розв'язання:
1. Маса розчину:
З формули W(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо m(розчину)=m(речовини)/W(речовини);
m(розчину)=m(NaNO3)/W(NaNO3)=2 г / 0,04 = 50 г;
2. Маса води:
m(води)=m(розчину)- m(речовини);
m(води)=m(розчину)- m(NaNO3)= 50 г – 2 г = 48 г або 48 мл.

Відповідь: для приготування розчину NaNO3 з масовою часткою солі 4% потрібно 2 г солі і 48 мл води. 

Варіант m(р-ну) , г m(солі), г m(H2O), г V(води), мл W(солі)
ІІ 50   2   48   48   0,04 

 


ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.
Вам видано розчини магній нітрату, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлену сульфатну кислоту.
Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (див. форзац II підручника), з'ясуйте, які реакції відбуватимуться в розчині:
а) між двома солями; б) між сіллю і лугом; в) між сіллю і кислотою.
Здійсніть ці реакції, а також реакцію між лугом і кислотою.
Запишіть у клітинках поданої нижче таблиці формули реагентів і одного з продуктів кожної реакції, властивості якого уможливлюють її перебіг. Після формул продуктів поставте стрілки і (якщо під час реакції сполука випадає в осад), Т (якщо вона виділяється у вигляді газу), позначку «сл.» (якщо речовина — слабкий електроліт).
а)  між двома солями :

Mg(NO3)2 + K2CO3 → MgCO3 + 2KNO3;
Mg2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- → MgCO3 + 2K+ + 2NO3-;
Mg2+ + CO32- → MgCO3;
б)  між сіллю і лугом:

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaNO3

Mg2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2OH- → Mg(OH)2 + 2Na+ + 2NO3-;

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2
K2CO3 + 2NaOH → 2KOH + Na2CO3 - не відбувається;
2K+ + CO32- + 2Na+ + 2OH-2K+ + 2OH- + 2Na+ + CO32-

в)  між сіллю і кислотою:

Mg(NO3)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2HNO3 — не відбувається;
Mg2+ + 2NO3- + 2H+ + SO42- → Mg2+ + SO42- + 2H+ + 2NO3-  
К2СО3 + H24 → K24 + CO2 + H2О;
+ + СО32- + 2H+ + 42- → 2K+ +42- + CO2 + H2О;

2H+ + СО32-  →  CO2 + H2О;

Між лугом і кислотою:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + 2H2O

2H+ + 2OH- = 2H2O

 H+ + OH- = H2O

РЕАГЕНТИ Mg(NO3)2 K2CO3 NaOH H2SO4
Mg(NO3)2 - MgCO3 Mg(OH)2 -
K2CO3 MgCO3 - - CO2
NaOH Mg(OH)2 - - H2O (cл.)

ВИСНОВОК: Реакція обміну між електролітами у розчині відбувається тоді, коли серед її можливих продуктів є нерозчинна або малорозчинна сполука, газ чи слабкий електроліт.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №З
Розпізнавання неорганічних сполук
Ви отримали для роботи розчин натрій гідроксиду, розбавлену сульфатну кислоту, а також промивалку з водою, штатив із пробірками, скляні палички.
ВАРІАНТ І
Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.
У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Установіть вміст кожної пробірки. Результати досліджень під час виконання завдання запишіть у таблицю.

Дано: білі порошки у пробірках: KNO3, Na23, і СаСО3.
Додаємо в пробірки воду.

В пробірці з СаСО3 осад не розчиняється, тому що СаСО3 — нерозчинна речовина.
До пробірок з розчинами Na2CO3 і KNO3  додаємо сульфатну кислоту:

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O - спостерігаємо "вскипання".

 2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + CO2 + H2O

 2H+ + CO32- = CO2 + H2O

2KNO3 + H2SO4 = K2SO4 + 2HNO3 - розчин не змінюється.

 2K+ + 2NO3- + 2H+ + SO42- = 2K+ +SO42- + 2H+ +NO3-

пробірки

Розчинність

речовини у

воді

Формула реактиву    Спостереження 

Висновок

(формула

речовини)

1 розчинна H2SO4 без змін KNO3
2 розчинна H2SO4 "вскипання" Na2CO3
3 нерозчинна Н2О осад не розчиняється СаСО3

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук. У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини натрій хлориду, магній хлориду і цинк сульфату. Установіть вміст кожної пробірки. Результати досліджень під час виконання завдання запишіть у таблицю.

Дано: безбарвні розчини у пробірках: NaCl, MgCl2, ZnSO4.

До розчинів додаємо натрій гідроксид.
1. NaCl + NaOH = реакція не відбувається - розчин не змінюється; 

    MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2  + 2NaCl  — білий осад;  

    Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

    Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2 

    ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4 — білий осад.

    Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = Zn(OH)2 + 2Na+ + SO42-

     Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 

До осаду у двох пробірках додаємо ще надлишок натрій гідроксиду:

Mg(OH)2 + 2NaOH = реакція не відбувається - осад не розчиняється.

 Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] - осад розчиняється; 

 

пробірки

 Формула реактиву 1  Спостереження

 Формула реактиву 2

або реактиву 1, взятого

в надлишку 

Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 NaOH без змін - - NaCl
2 NaOH білий осад NaOH білий осад Mg(OH)2
3 NaOH білий осад NaOH розчинення білого осаду  Zn(OH)2

 

ВАРІАНТ II
Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.
У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Установіть вміст кожної пробірки. Результати досліджень під час виконання завдання запишіть у таблицю.

Дано: у пробірках білі порошки NaNO3. MgCO3, і BaSO4.
Додаємо до пробірок воду.

У пробірці з BaSO4 осад залишиться, тому що BaSO4 - нерозчинна речовина.
До пробірок з розчинами NaNO3 й MgCO3 додаємо розчин сульфатної кислоти:
2NaNO3 + H2SO4 =Na2SO4 + 2HNO3 — розчин не змінюється;

 2Na+ + 2NO3- + 2H+ + SO42- =2Na+ + SO42- + 2H+ + 2NO3-
MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2 + H2O — виділяються бульбашки газу СO2.

MgCO3 + 2H+ + SO42- = Mg2+ + SO42- + CO2 + H2O

MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + CO2 + H2O

пробірки

Розчинність

речовини у

воді

Формула реактиву Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 розчинна H2SO4

розчин не

змінюється

NaNO3
2 малорозчинна H2SO4

виділяються бульбашки

газу СO2

MgCO3
3 нерозчинна Н2О осад не розчиняється BaSO4

 

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.
У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини калій нітрату, барій хлориду, алюміній нітрату.
Установіть вміст кожної пробірки. Результати досліджень під час виконання завдання запишіть у таблицю.

Дано: у трьох пробірках безбарвні розчини KNO3, ВаСl2, Al(NO3)3.
1. До розчинів додаємо натрій гідроксид:
KNO3 + NaOH = КОН + NaNO3 — розчин не змінюється;

 K+ + NO3- + Na+ + OH- = К+ + ОН- + Na+ + NO3- 
ВаСl2 + 2NaOH = Ва(ОН)2 + 2NaCl — розчин не змінюється;

Ва2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- = Ва2+ + 2ОН- + 2Na+ + 2Cl- 
Al(NO3)3 + 3NaOH =  Al(OH)3 + 3NaNO3 — осад білого кольору.

Al3+ + 3NO3- + 3Na+ + 3OH- =  Al(OH)3  + 3Na+ + 3NO3-

Al3+ + 3OH- =  Al(OH)3 

2. До розчинів KNO3 і ВаСl2 додаємо сульфатну кислоту:

2KNO3 + H2SO4 =  K2SO4 + 2HNO3 — розчин не змінюється;

 2K+ + 2NO3- + 2H+ + SO42-2K+ + SO42- + 2H+ + 2NO3- 
ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2НСl — осад білого кольору.

Ва2+ + 2Сl- + 2H+ + SO42- = BaSO4 + + + 2Сl-  

Ва2+ + SO42- = BaSO4 

пробірки

Формула реактиву 1 Спостереження

Формула реактиву 2

або реактиву 1, взятого

в надлишку 

Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 NaOH без змін H2SO4 без змін 2KNO3
2 NaOH без змін H2SO4

осад білого

кольору

ВаСl2
3 NaOH

осад білого

кольору

- - Al(NO3)3

 

 




Переглядів: 10549
4.05.2016 -

Категорія: ГДЗ » 9 клас

Коментарії до Хімія 9 клас ПРАКТИЧНІ РОБОТИ {ГДЗ/відповіді}(Попель П.П., Крикля Л.С.)[2009]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера