Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Остапченко Л.І., Балан Б.Г., Матяш Н.Ю.) [2014]

Сторінка 4-7.
Біологія — це наука про життя, яка складається в багатьох підпорядкованих наук, об'єднаних у кілька розділів. Основні розділи біології вивчають різноманітність, структуру та функції організмів.
Прикладні науки допомагають використати здобутки біології у практичній діяльності людини.
Виберіть одну правильну відповідь
1. Біологія - це наука, що вивчає: а) мінерали; б) живі істоти; в) хімічний склад води; г) газовий склад повітря.
2. Термін «біологія» запропонував: а) Теофраст; б) Ламарк (1744- 1829); в) Арістотель.
3. Життя рослин вивчає: а) зоологія; б) мікробіологія; в) ботаніка; г) екологія.
4. Зв'язки між організмами вивчає: а) екологія; б) мікробіологія; в) зоологія; г)ботаніка.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що вивчає біологія? Коли виникла ця наука?
Біологія (від грец. біос - життя і логос - вчення) вивчає усе живе, що заселяє Землю, всі прояви життя: різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки з довкіллям. Виникла в часи Давньої Греції: давньогрецькі вчені Арістотель (384-322 рр. до н. е.) та Теофраст (370-285 рр. до н.е.).
2. Які біологічні науки ви знаєте? Що між ними спільного? Біологія - система наук, які досліджують живу природу, їх називають біологічними науками.
Ботаніка досліджує рослини, зоологія - тварини, мікологія - гриби, мікробіологія - мікроскопічні організми, зокрема бактерії, екологія - зв'язки між організмами та їхнім середовищем, цитологія - будову та життєдіяльність клітин, анатомія - тканини та органи, морфологія - будову організму, фізіологія - процеси життєдіяльності, що забезпечують ріст, генетика - процеси, що забезпечують розмноження, вірусологія - віруси, біотехнологія - наука, яка розробляє методи застосування організмів та біологічних процесів у промисловості.
Між ними спільне те, що вони досліджують усе живе, певні його прояви.
3. Установіть відповідність між назвами наук і об'єктом їхнього вивчення. 
Назва науки        Об’єкт вивчення
А ботаніка           3 вивчає рослини
Б зоологія           5 вивчає тварин
В мікологія          2 вивчає гриби
Г екологія           1 вивчає зв’язки між організмами і навколишнім середовищем
Сторінка 7-10.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть процес, пов’язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів: а) дихання; б) ріст, в) живлення; г) подразнення.
2. Укажіть процес, пов’язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на дію певного чинника: а) рух; б) подразливість: в) ріст; г) розвиток.
Дайте відповідь на запитання.
Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?
Організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітинною будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости й розвиватися.
Поміркуйте. Яке значення має розмноження організмів для існування життя на Землі?
Завдяки закладеній генетичній інформації зберігаються види організмів, без розмноження життя на нашій планеті через певний час зникло б.
Сторінка 11-15.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багатоклітинні тварини; в) рослини; г) віруси.
2. До неклітинних форм життя належать: а) гриби; б) тварини; в) рослини; г) віруси.
Поміркуйте. Чи можна назвати віруси організмами? Обґрунтуйте свою відповідь.
Віруси не є організмами, вони не мають клітинної будови, вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси — це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в клітину, змушують його утворювати нові покоління вірусів, властивості живого (розмноження) вони проявляють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бактерій. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну. Віруси спричиняють різноманітні захворювання: грип, жовтяниця (гепатит), кір, віспа, СНІД та ін. Відомо близько 10 тис. видів вірусів. 
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостереження та опис, б) польовий експеримент; в) лабораторний експеримент.
2. Метод, за допомогою якого виявляють риси подібності й відмінності між об’єктами, - це: а) опис; б) спостереження; в) експеримент; г) порівняння.
Поясніть значення лікарських рослин для збереження і поліпшення здоров'я людини.
Мають лікувальні властивості, використовуються для лікування та профілактики людського організму.
Оцініть значення біології для розвитку медицини і сільського господарства.
Медицина використовує знання з біології для лікування хвороб і запобігання їм. Сільське господарство створює високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, для забезпечення продовольством.
Поміркуйте. Чому біологію вважають наукою майбутнього?
Бо результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров'я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.
Сторінка 20-23.
Виберіть одну правильну відповідь
1. Термін «клітина» в науці вперше почав використовувати: а) Антоні ван Левенгук; б) Роберт Гук; в) Ян Пуркінье; г) Роберт Броун.
2. Уперше ядро в клітинах тварин виявив: а) Антоні ван Левенгук; б) Роберт Гук; в) Ян Пуркінье, г) Роберт Броун.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які основні етапи розвитку науки про клітини - цитологи?
I етап. Винахід мікроскопа, його удосконалення, перші мікроскопічні дослідження (Галілей, Гук).
II етап. Поява ідеї про клітинну будову (Гук, Пуркіньє, Броун) та клітинний розвиток організмів, які склали основу клітинної теорії, сформульованої Т. Шванном (1939р.).
III етап. Подальший розвиток основних положень клітинної теорії, вивчення структур і функцій клітини із застосуванням новітніх засобів (електронний мікроскоп і т.д.).
2. Без якого приладу був би неможливим розвиток цитологи?
Мікроскопа. 
Сторінка 24 - 29.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Об’єкт дослідження за допомогою світлового мікроскопа можна максимально збільшити до: а) 10-25 разів; б) 3000 разів; в) 10 000 000 разів.
2. Для розглядання будови клітини використовують: а) ручну лупу; б) штативну лупу; в)світловий мікроскоп.
3. Для вивчення найдрібніших структур клітини використовують: а) штативну лупу; б) світловий мікроскоп; в)електронний мікроскоп.
Дайте відповідь на запитання.
1. Для чого використовують ручну та штативну лупу?
Лупа - найпростіший збільшувальний прилад. За допомогою ручної та штативної лупи досліджують будову різних біологічних об'єктів, можна роздивитися форму клітин.
Ручна лупа складається зі збільшувального скла, вставленого в оправу з ручкою, збільшує предмети в 2-20 разів.
Штативна лупа має в оправі два збільшувальних скла, що закріплені на підставці - штативі. Цю частину приладу називають окуляром (від лат. окулус - око). До штатива прикріплено дзеркало та предметний столик з отвором. Об'єкт, який розглядають, кладуть на столик і за допомогою дзеркала встановлюють його найзручніше освітлення. Штативна лупа може збільшувати об'єкти дослідження в 10-25 разів.
2. Яка будова світлового мікроскопа? Завдяки чому він збільшує об'єкти дослідження?
Світловий мікроскоп застосовують під час роботи з дрібними прозорими або напівпрозорими об'єктами, методи досліджень за його допомогою називають світловою мікроскопією. Світловий мікроскоп складається з корпусу (основа, штатив, тубус, предметний столик) та елементів оптичної системи, через які проходить світло (увігнуте дзеркало, діафрагма, револьверна насадка з об'єктивами, окуляр).
Через об'єкт дослідження проходить потік променів світла, який потрапляє на лінзи об'єктива та окуляра, завдяки чому зображення збільшується. Сучасні світлові мікроскопи здатні збільшувати об'єкти дослідження аж до 3000 разів.
3. Що можна вивчати за допомогою електронного мікроскопа?
За допомогою електронного мікроскопа вивчають найдрібніші структури клітини. Його розробили на початку 30-х років XX сторіччя, а для наукових досліджень почали застосовувати дещо згодом. За допомогою сучасного електронного мікроскопа можна збільшувати зображення до 10 000 000 разів!
Сторінка 29-32.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Постійні мікропрепарати виготовляють для: а) негайного використання; б) тривалого зберігання.
2. Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів дає змогу детально вивчати: а) окремі процеси життєдіяльності клітини; б) усі структури клітини. 
Сторінка 32 - 35.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) тварин; б) рослин.
2. Змінювати форму можуть клітини: а) рослин; б) тварин.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які функції клітинних мембран?
Клітинна мембрана
- оточує клітину й захищає ЇЇ внутрішній вміст від несприятливих зовнішніх впливів, від проникнення хвороботворних мікроорганізмів, вірусів;
- у багатоклітинних організмах в мембранах є ділянки, що 
забезпечують зв’язок між клітинами, через ці ділянки проходять так звані цитоплазматичні містки.
- забезпечує транспорт різних речовин крізь неї (за допомогою дифузії клітинна мемб-рана легко пропускає всередину клітини воду, кисень, вуглекислий газ та деякі інші розчинені у воді речовини, багато речовин клітинна мембрана не пропускає).
2. Яка речовина входить до складу клітинної оболонки?
У рослинних клітин над клітинною мембраною є щільна і пружна (бо до її складу входять волоконця вуглеводу целюлози) клітинна оболонка, яка підтримує форму рос-линної клітини. Вона у 20-1000 разів товща за клітинну мембрану, і тому добре помітна в оптичний мікроскоп. 
Сторінка 36 - 38.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.
2. Непостійні структури клітини - це: а) органели; б) включення.
Дайте відповідь на запитання.
Які функції цитоплазми в клітині?
Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію, у ній відбувається транспорт різних речовин, обмін, при якому розпадаються одні речовини і створюються інші.
Цьому сприяє постійний рух цитоплазми: речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину.
Які речовини входять до складу цитоплазми клітини?
За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних та простих органічних речовин.  

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Вода (становить до 70-90 %, надає клітині пружності, визначає її форму; у клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи; інші поживні речовини надходять у

Білки (будівельний матеріал для клітин, переважають у вмісті клітин, входять до складу клітинної мембрани, органел, інших структур) Вуглеводи (одне із джерел енергії в клітині, вуглевод целюлоза - основний компонент оболонок рослинних клітин, інші вуглеводи

водних розчинах, так забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин)

Гази (кисень та вуглекислий газ)

Мінеральні солі (водні розчини)

надають солодкого смаку плодам рослин)

Ліпіди (є джерелом енергії, входять до складу клітинних мембран, найпоширеніші серед ліпідів - жири, у рослин жири відкладаються в насінні олійних культур - соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя, в клітинах плодів маслини, пелюстках квіток троянд.

Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається?
У цитоплазмі клітини є своєрідний скелет (ці структури досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа), який допомагає клітині зберігати форму, закріплює у певному положенні органели.
Скелет цитоплазми клітини - це система мікроскопічних тоненьких білкових волокон: трубочок і ниток.
Сторінка 39 - 43.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Своєрідними енергетичними станціями клітини є: а) лейкопласти; б) хромопласти; в) вакуолі; г) мітохондрії.
2. Укажіть тип пластид, які здатні до фотосинтезу: а) лейкопласти; б) хлоропласти; в) хромопласти.
3. Основна функція лейкопластів: а) здійснення фотосинтезу; б) запасання поживних речовин; в) збереження форми клітини; г) транспорт речовин у клітину.
Дайте відповідь на запитання
1. Яка функція мітохондрій?
Мітохондрії - це органели, які забезпечують клітину енергією, що витрачається на ріст клітини, утворення складних речовин з більш простих, транспорт речовин по клітині. Мітохондрій у клітині може бути від 1 до 100 000 і більше, помітні лише під електронним мікроскопом. У мітохондріях глюкоза при взаємодії з киснем розкладається на вуглекислий газ і воду, при цьому виділяється хімічна енергія, цей процес називається диханням.
2. Чому хлоропласти мають зелений колір?
Хлоропласти — великі органели рослинних клітин, помітні під 
оптичний мікроскоп, у яких відбуваються процеси фотосинтезу : з води та вуглекислого газу утворюються молекули вуглеводів та кисень, беруть участь у перетворенні енергії в клітинах. В кліти-нах грибів та багатоклітинних тварин їх немає. У них міститься органічна речовина зеленого кольору - хлорофіл.
3. Які функції лейкопластів і хромопластів?
Безбарвні пластиди - лейкопласти - запасають вуглеводи, білки, олії.
Хромопласти забарвлені в різні кольори, крім зеленого: жовтий, червоний, фіолетовий тощо, ці пластиди надають різного забарвлення пелюсткам квіток, плодам, осінньому листю тощо.
4. Які види вакуоль ви знаєте? Які їхні функції?
Вакуоля — одна з найбільших органел рослинної клітини, добре помітна в оптичний мікроскопа, відмежована від рідини цитоплазми мембраною, наповнена клітинним соком - водним розчином органічних і неорганічних речовин. У клітинах тварин немає вакуоль з клітинним соком, однак у деяких одноклітинних твариноподібних організмів та одноклітинних водоростей є скоротливі та травні вакуолі.
Вакуолі рослин забезпечують збереження форми клітини (від тиску клітинна мембрана не розривається, бо над нею є міцна клітинна оболонка, клітина набуває пружності, при посухах запас води втрачається, відбувається в'янення рослин); у вакуолі запасаються прості цукри та органічні кислоти — лимонна, яблучна, щавельна (фрукти та овочі мають кисло-солодкий смак); у клітинному соку можуть міститися речовини, забарвлені в різні кольори - червоні, сині, жовті (вони зумовлюють забарвлення квіток, плодів), вакуоля частково виконує функції клітинного смітника (накопичує непотрібні клітині речовини).
Поміркуйте. Чому зеленіють бульби картоплі, які тривалий час перебували на світлі?
Хромопласти на пластиди інших типів не перетворюються, але лейкопласти за певних умов здатні перетворюватися на хлоропласти (це спостерігається у бульбах картоплі, які тривалий час перебували на світлі) або хромопласти, а під час старіння листків, стебел, дозрівання плодів у хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, і вони перетворюються на хромопласти.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяльності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля.
2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: а) хромосоми, б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми. Дайте відповідь на запитання.
1. Які функції ядерної оболонки?
У ядерній оболонці є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин із цитоплазми всередину ядра і навпаки - з ядра в цитоплазму.
2. Яка будова та функції хромосом?
Хромосома (щільна структура, яку можна помітити лише під час поділу клітини) складається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці, кожна частина містить свою молекулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клітини до клітини.
3. Яка будова та функції ядра?
Ядро клітини складається з ядерної оболонки (в ній є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин із цитоплазми всередину і навпаки - з ядра в цитоплазму) і ядерного соку (внутрішнє середовище ядра, що містить розчини та структури з білків і ДНК, які під час поділу клітини ущільнюються, утворюючи хромосоми).
Структурою ядерного соку є від одного до багатьох щільних тілець - ядерець, основними складовими їх є ДНК та білки, функціями - утворення складових рибосом, які згодом через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму і залишають ядро.
Ядро зберігає спадкову інформацію щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму завдяки молекулам ДНК, керує процесами життєдіяльності клітини, зокрема, регулює процеси утворення білків. 
Сторінка 45 - 47.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню.
2. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмноженням клітин, в) обміном речовин; г) подразливістю клітин. 
Установіть послідовність поділу клітин:
г) ущільнення хромосом;
б) розміщення хромосом посередині клітини;
в) розходження частин хромосом до різних кінців клітини;
д) поділ цитоплазми материнської клітини, а) утворення двох дочірніх клітин;
Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функ-ціями.
А ядро - 5 місцезнаходження хромосом
Б рибосоми - 4 участь в утворенні білків
В хлоропласти - 1 фотосинтез
Г вакуолі з клітинним соком - 2 зберігання поживних речовин
Дайте відповідь на запитання.
Яка роль хромосом у клітині?
Одна молекула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків, називається хромосомою, клітини тіла людини містять у ядрі 46 хромосом, тобто 46 молекул упакованої ДНК. До початку поділу клітини хромосоми розміщуються в ядрі у вигляді рихлої переплутаної маси, де окрема нитка в оптичний мікроскоп не помітна, перед поділом подвоюється кожна молекула ДНК, хромосоми надзвичайно щільно згортаються і стають помітними в оптичний мікроскоп. Хромосома на стадії поділу має дві паличкоподібні частини, з'єднані однією спільною ділянкою, — це дві з'єднані між собою копії материнської молекули ДНК. Хромосома ділиться по спільній ділянці, і кожна частина стає самостійною дочірною хромосомою.
Роль хромосом у клітині - передача спадкової інформації дочірнім клітинам (завдяки хромосомам вони отримують у спадок програму росту та розвитку — молекули ДНК).
Роль хромосом в процесі поділу клітин забезпечити правильний розподіл ДНК (без щільної упаковки хромосом перед поділом розподіл копій ДНК між дочірніми клітинами нагадував би неможливу спробу розділити дні сплетені у безладний клубок нитки таким чином, щоб дні нитки не порвалися, не утворилися вузли).
Поміркуйте. Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?
Спадкова інформація зберігається у ядрі, вона закодована в молекулі ДНК. Кожна молекула ДНК має вигляд тонкої, але дуже 
довгої нитки, нагадує гвинтову драбину, у якій ланцюжки атомів утворюють бічні перемички («сходинки»), розташовані через рівні проміжки. Коли молекула роздвоюється, «сходинки» роз'єднуються посередині. Після роздвоєння вкорочені «сходинки» притягують до себе молекули, які добудовують половинки «драбини», якої недостає. Так з однієї спіралі утворюються дві, таким чином ДНК може точно відтворювати саму себе. 
Сторінка 48 - 52.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Органами руху в інфузорії-туфельки слугують: а) несправжні ніжки; б) джгутики; в) війки.
2. Змінна форма клітини властива: а) амебі протею, б) інфузорії- туфельці.
Дайте відповідь на запитання.
1. Яка будова клітини амеби протея? Як вона пересувається?
АМЕБА ПРОТЕЙ - одноклітинний твариноподібний організм, мешкає на дні стоячих прісних водойм. Клітина вкрита клітинною мембраною, форма клітини непостійна утворює несправжні ніжки (так вона рухається та захоплює бактерії та одноклітинні водорості), у цитоплазмі майже в центрі розташоване кулясте ядро (розмножується амеба протей поділом клітини навпіл), є скоротлива вакуоля (вона може змінювати свій об'єм, так з клітини виводиться надлишок води та солей, і регулюється тиск усередині), формується органела травна вакуоля (до неї із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу, з неперетравленими рештками вакуоля підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні), дослідження під електронним мікроскопом показали, що її клітина має мітохондрії. Пересувається амеба протей за допомогою несправжніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми (коли в передній частині клітини утворюються несправжні ніжки, то в задній - цитоплазма втягується у клітину).
Газообмін в амеби відбувається через поверхню клітини у процесі дихання (кисень, розчинений у воді, потрапляє в клітину та розкладає органічні речовини, при цьому утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини).
2. Які органели є в інфузорії-туфельки?
Інфузорія-туфелька - одноклітинний твариноподібний організм, мешкає у неглибоких прісних водоймах, її довжина до 0,3 мм, плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі. Клітина вкрита клітинною мембраною, форма клітини нагадує туфельку і має відносно постійну форму (мембрана з війками та їх корінцями утворює пружний і гнучкий клітинний покрив), має близько 15 тисяч війок на поверхні клітини (за їх допомогою рухається та захоплює бактерії для живлення).
На нижньому боці клітини знаходиться велика передротова западина, на дні якої розташований клітинний рот (він відокремлений від цитоплазми клітинною мембраною), там формуються травні вакуолі, неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу - порошицю, у передній та задній частині знаходяться дві скоротливі вакуолі (оточені зірчасто розташованими водозбираючими канальцями), клітина має два ядра - велике (за формою нагадує насінину квасолі, керує процесами життєдіяльності в клітині) й мале (кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини).
Газообмін відбувається через поверхню клітини у процесі дихання. Розмножується по-ділом клітини навпіл та статево (процес обміну спадковою інформацією між двома організмами).
3. Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та господарстві людини?
Прісноводні одноклітинні організми - джерело живлення для різноманітних мешканців водойм (личинок і малих риб). їх використовують для визначення санітарного стану водойм (різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення).
Сторінка 53 - 55.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. В організмі людини дизентерійна амеба найчастіше паразитує: а) у крові; б) у печінці; в) у кишечнику; г) у головному мозку.
2. Укажіть переносника збудника малярії: а) муха цеце; б) блоха людська; в) кровосисні комарі, г) іксодові кліщі.
Дайте відповідь на запитання.
Які організми називають паразитами?
Паразитами називають організми, які, оселившись усередині або 
на поверхні інших істот, тривалий час живляться за їхній рахунок.
Яке захворювання людини спричиняє дизентерійна амеба? Як воно перебігає?
Дизентирійна амеба мешкає в кишечнику людини, здебільшого не впливаючи на стан її здоров'я, живиться клітинами бактерій, які мешкають у кишечнику, та залишками їжі. Коли за певних умов дизентерійна амеба проникне у слизову оболонку кишечника, тоді вона починає живитися еритроцитами людини (еритроцити - це клітини крові, що переносять кисень). Захворювання амебоїдна дизентерія дуже небезпечне (його ознаки - утворення виразок у кишечнику та кривавий пронос).
Клітина дизентерійної амеби вкрита клітинною мембраною, пересувається та захоплює їжу несправжніми ніжками, має ядро.
Як можна уникнути зараження дизентерійною амебою та малярійним плазмодієм?
Через брудні руки з некип'яченою водою, немитими овочами або фруктами цисти можуть потрапити в організм людини (у кишечнику людини оболонки цист розчиняються, з них виходять дрібні клітини).
Щоб уникнути ураження дизентерійною амебою, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни:
1. постійно мити руки перед споживанням їжі та після контакту з ґрунтом;
2. пити лише кип'ячену воду;
3. мити овочі і фрукти перед вживанням.
Збудника малярії малярійного плазмодія переносять самки малярійних комарів (після укусу плазмодій спочатку попадає у кров та у печінці розмножується, потім клітини малярійного плазмодія знову потрапляють у кров, живляться вмістом еритроцитів і багаторазово розмножуються в них, коли оболонка заражених еритроцитів лопається і в кров потрапляє велика кількість плазмодіїв, у людини починається черговий напад хвороби).
Щоб уникнути ураження малярійним плазмодієм потрібно:
1. на природі потрібно захищати своє тіло від комарів спеціальними мазями, аерозолями;
2. слід залишати відкритими якомога менше незахищених ділянок тіла;
3. вдома також варто застосовувати різні засоби для знищення або відлякування комарів;
4. санітарний контроль людей, які повертаються з туристичних подорожей країнами, де поширена малярія;
5. виявлення та лікування хворих;
6. знищення малярійних комарів;
7. захист населення від укусів.
Життєва ситуація. Ваш товариш розповів, що його сусід приїхав з Південної Америки й нездужає. Він скаржиться на напади пропасниці. Яка хвороба, на вашу думку, може мати такі ознаки? Що ви порадите товаришеві?
Нині малярія поширена в країнах Африки, Латинської Америки, тропічної Азії, на території Європи та Північної Америки малярію практично переможено, хоча поодинокі випадки захворювання на малярію трапляються навіть в Україні. Імовірно у товариша - малярія, спричинена малярійні плазмодієм - збудником триденної лихоманки (напади трапляються кожні 48 годин).
Малярія супроводжується періодичним підвищенням температури - лихоманкою, недокрів’ям, збільшенням розмірів печінки та селезінки, якщо не лікувати хворих на малярію, вони можуть загинути. Оскільки малярія - одне з найнебезпечніших захворювань людини, хворого треба шпиталізувати.
Збудника виявив у 1878 році французький лікар А. Лаверан, у 1887 році видатний український учений І. І. Мечников визначив, що збудник малярії належить до одноклітинних твариноподібних організмів.
Ефективні заходи боротьби з малярією (як лікарський засіб вони використовували настій з кори хінного дерева) винайшли американські індіанці ще до появи на цьому континенті європейців, європейці ознайомилися із цими ліками в XVII сторіччі.
Поміркуйте, чому в клітині дизентерійної амеби немає мітохондрій.
Мітохондрії - енергетичні станції, у яких в процесі дихання утворюється енергія.
Організми, які мешкають в травних системах, можуть отримувати енергію без кисню в процесі бродіння.
Сторінка 56-61.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться: а) готовими органічними речовинами, які вони вбирають з води; б) за допомогою фотосинтезу. 
2. Нерухомий спосіб життя веде: а) хламідомонада; б) хлорела, в) евглена зелена; г) амеба протей.
3. Хлорела розмножується за допомогою спор: а) рухомих; б) нерухомих.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які особливості будови клітини евглени зеленої? Як вона живиться?
Форма клітини веретеноподібна (під клітинною мембраною в ущільненому шарі цитоплазми є структури, які підтримують форму клітини, разом вони становлять пелікулу, форма може вигинатися, витягуватися, скорочуватися), має довгий джгутик (для руху), світлочутливе вічко червоного кольору (визначає напрям руху до світла), біля основи джгутика розташована скоротлива вакуоля (виводить надлишок води з клітини та регулює тиск усередині), у центрі із задньої частини клітини розташоване велике ядро (евглена розмножується поділом клітини навпіл), має хлоропласти із хлорофілом для фотосинтезу, у цитоплазмі відкладається вуглевод, який нагадує крохмаль, що запасається в рослинних клітинах.
На світлі евглена зелена живиться, як рослина - здійснює фотосинтез, такий тип живлення називають автотрофним (від грец. авто - сам і трофос - живлення). У темряві починає живитися, як тварина: вбирає крізь поверхню клітини розчини органічних речовин, такий тип живлення називають гетеротрофним. Отже, евглені зеленій властиве змішане живлення.
Газообмін в процесі дихання евглени зеленої відбувається через поверхню клітини.
2. Які відмінності в розмноженні хламідомонади й хлорели?
За масового розмноження хламідомонада може спричиняти явище, відоме під назвою «цвітіння» води. Хламідомонада здатна розмножуватись за сприятливих умов нестатево за допомогою рухливих спор - клітин, вкритих щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження (під клітинною оболонкою цитоплазма та ядро кілька разів діляться, виникають невеликі спори з двома джгутиками, оболонка розривається, де вони залишають оболонку материнської клітини та виходять у воду, там швидко виростають до певних розмірів, після чого їхня клітинна оболонка стає твердою та нерозтяжною), за несприятливих умов розмноження статевим шляхом (при зниженні температури води, пересиханні водойм тощо, материнська клітина ділиться на кілька десятків статевих клітин, вони зовні подібні до спор, однак значно менші за розмірами, виходять у воду і попарно зливаються - процес злиття статевих клітин називається заплідненням, утворена запліднена клітина вкривається товстою оболонкою, у такому стані вона переживає несприятливі умови, за настання сприятливих умов цитоплазма і ядро заплідненої клітини діляться, так утворюються 4 спори, які виходять у воду та перетворюються на зрілих хламідомонад).
Хлорела розмножується лише нестатевим способом нерухомими спорами (їх унаслідок поділу вмісту материнської клітини утворюється до 8, спори звільняються через розриви оболонки материнської клітини). Несприятливі умови перебуває у вигляді цисти (оболонка клітини хлорели може потовщуватись, у цитоплазмі накопичується багато олії і запасного крохмалю, у такому неактивному стані хлорела може перебувати тривалий час).
3. Яке значення хламідомонади й хлорели в природі?
Із середини XX сторіччя хлорелу використовують для очищення води та поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах, водорості збагачують воду водойм киснем, є їжею для інших мешканців водойм.
4. З якою метою людина застосовує хлорелу у своєму господарстві?
Хлорела - чудове зелене добриво. Якщо у відро з водою для поливу рослин додати кілька гранул нітратно-фосфатного добрива (2-3 г на 10 л води), то вже через добу там масово розмножиться хлорела. Застосовуючи таку «зелену» воду для поливу рослин, можна зменшити витрати мінеральних та органічних добрив.
Поміркуйте. Чим можна пояснити відсутність вічка у хлорели? Чи може це бути пов'язаним з відсутністю в неї джгутиків?
Хлорела джгутиків не має, тому її клітина нерухома. Такій клітині не потрібне вічко, що визначає напрям руху до світла.
Завдання на порівняння.
Відзначте риси подібності та відмінності цих одноклітинних організмів, порівнявши такі ознаки: клітинна оболонка, клітинна мембрана, органели руху, ядро, хлоропласти, вічко, скоротливі вакуолі, вакуолі з клітинним соком, спосіб живлення, способи розмноження. 

Ознаки

Евглена зелена

Хламідомонада

Клітинна

оболонка

Наявна оболонка, форма клітини веретеноподібна

Наявна, форма клітини грушоподібна

Клітинна

мембрана

наявна

наявна

Органели руху

один джгутик

два джгутики

ядро

Одне ближче до задньої сторони

Одне у центрі клітини

хлоропласти

Багато невеликих

Один чашоподібний хлоропласт у центрі клітини

вічко

Одне біля джгутика

Одне в хлоропласті

Скоротливі

вакуолі

Одна скоротлива вакуоля

Дві маленькі

Вакуолі з клітинним соком

Нема, в цитоплазмі відкладається вуглевод

Наявна вакуоля з клітинним соком

Спосіб живлення

Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини)

Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини)

Спосіб

розмноження

Нестатевий поділом клітини

За сприятливих умов рухливими спорами, за несприятливих умов - статево.

Поміркуйте:
1. Чому в прісній водоймі вода надходить усередину клітини, а не навпаки? 2. Чому тиск усередині клітини не може постійно зростати?
Тоді клітина розірветься. 
Сторінка 61 - 63.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Цукрові дріжджі розмножуються: а) поділом навпіл; б) брунькуванням, в) спорами.
2. У клітинах цукрових дріжджів клітинна оболонка: а) є; б) немає.
Дайте відповідь на запитання.
1. У яких галузях господарства людина використовує дріжджі?
У пекарській промисловості (випічка хліба), у фармакології (вітамінні препарати), сільськогосподарській (харчові добавки до кормів, біологічне паливо, очищення водойм від нафти)
2. Якої шкоди дріжджі можуть завдавати людині?
У кишечнику людини, зазвичай, мешкають дріжджі роду Кандида і не завдають шкоди. Але при пониженому імунітеті, за тривалого вживання антибіотиків в разі масового роз-множення можуть спричинити захворювання у людей - молочницю (уражуються нігті, слизові оболонки рота та інших органів). Ефективним засобом для профілактики розмноження грибів роду Кандида в кишечнику є регулярне вживання йогуртів та інших молочнокислих продуктів, які містять корисні для нашого організму кисломолочні бактерії.
Поміркуйте. Чому дріжджове тісто треба тримати в теплому місці?
При підвищенні температури прискорюється процес брунькування пекарських дріжджів, збільшується кількість клітин. Під час життєдіяльності дріжджів виділяється вуглекислий газ, його пухирці піднімають тісто й роблять його пухким і м'яким. 
Сторінка 63 - 66.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть способи розмноження бактерій: а) спорами; б) поділом клітин; в) цистами.
2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерії від інших бактерій: а) наявність ядра; б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу; в) здатність до існування за відсутності кисню; г) наявність джгутиків.
3. Зазначте функцію, яку виконують спори бактерій: а) розмноження; б) переживання несприятливих умов; в) живлення; г) фотосинтез.
Дайте відповідь на запитання.
1. Де поширені бактерії?
Бактерії поширені скрізь, де тільки можливе життя: на поверхні або всередині інших організмів (людини, тварин, рослин, грибів), у ґрунті, прісних і солоних водоймах, в гарячих джерелах, де нема 
кисню, на глибині кількох кілометрів.
2. Яка будова клітини бактерій?
Бактерії дуже дрібні, одноклітинні організми, за формою бувають кулястими (коки), паличкоподібними (бацили), зігнутими (вібріони) або спіральними (спірили), клітини бувають поодинокими або з'єднаними у пари, четвірки чи більш чисельні групи, розміри клітин зазвичай становлять від 0,0005 до 0,005 мм, деякі можуть мати один, кілька або багато джгутиків (такі бактерії здатні до активного руху).
Клітина оточена клітинною мембраною, в більшості бактерій ззовні від клітинної мембрани розташована міцна клітинна оболонка (до її складу входить не целюлоза, а інша органічна речовина), замість ядра в клітині бактерій є особлива ділянка цитоплазми, у якій міститься молекула ДНК - носій спадковості, є рибосоми, мембранні утвори з хлорофілом (мають пурпурні, зелені та ціанобактерії).
3. Як бактерії та ціанобактерії можуть переживати періоди несприятливих умов?
Несприятливі умови бактерії можуть переносити у стані спор (слугують лише для переживання несприятливих умов і розповсюдження) або цист (клітина у стані спокою, припиняються процеси життєдіяльності, оточена щільною оболонкою). Коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки й знову починають живитися та розмножуватися.
Поміркуйте. Чому ціанобактерій не можна віднести до водоростей?
Ціанобактерії бувають одноклітинними та багатоклітинними, поширені в прісних і солоних водоймах, у ґрунті. Ззовні клітини ціанобактерій оточені щільною оболонкою зі слизом, мають клітинну мембрану, у цитоплазмі є ділянка з ДНК та мембранні утвори з хлорофілом (для фотосинтезу).
Ціанобактерії не можна віднести до водоростей тому, що водорості ядерні організми, а бактерії найбільш просто організовані організми, не мають ядра, багатьох органел рослин. 
Сторінка 67-71.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть бактерії, які здатні засвоювати азот з повітря: а) зелені бактерії; б) пурпурні бактерії; в) бульбочкові бактерії; г) палички 
ботулізму.
2. Виберіть взаємовигідні зв'язки між організмами: а) паличка ботулізму та організм людини; б) конюшина і бульбочкові бактерії.
Дайте відповідь на запитання.
1. Яка роль бактерій у процесах ґрунтоутворення?
Гнильні бактерії розкладають рештки рослин і тварин, бульбочкові бактерії та деякі ціанобактерії вбирають з повітря азот (сполуки Нітрогену стають доступними для живлення рослин), таким чином, бактерії та ціанобактерії забезпечують родючість ґрунтів, очищення водойм, утворення покладів залізних руд, родовищ нафти, природного газу, ціанобактерії збагачують повітря киснем, тощо.
2. Які захворювання людини та тварин спричиняють бактерії? Як убезпечити себе від бактеріальних захворювань?
Багато бактерії, які мешкають в організмі інших істот, є паразитичних видів, зумовлюють хвороби: дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума, скарлатина, правець, бактерії консервування зумовлюють ботулізм. Свійські тварини хворіють на сибірку, бруцельоз.
Поширення хвороботворних бактерій можливе повітряно- крапельним шляхом, бактерії можуть потрапити в організм людини з неякісною їжею, внаслідок недотримання технології консервування, зі забрудненою водою сирою водою або через укуси кровосисних комах чи кліщів (збудника чуми переносять блохи, а висипного тифу - воші).
Для запобігання хворобам проводять профілактичні щеплення (проти дифтерії, правця, туберкульозу), виявляють хворих, лікують антибіотиками, запроваджують карантин. Для захисту дихальних шляхів , коли поруч перебуває хвора людина, слід користуватися захисними марлевими пов’язками. Щоб підвищити стійкість організму до збудників захворювань, слід споживати продукти, багаті на вітаміни, загартовувати свій організм, пити лише кип'ячену воду, правильно кулінарно обробляти харчові продукти, дотримуватись особистої гігієни.
3. Як людина використовує бактерії у своєму господарстві?
Отримують кисломолочні продукти (кефір, сири, йогурти, сметана тощо), оцтову кислоту, квашену капусту. У сільському
господарстві бактерії використовують для виготовлення та зберігання зелених кормів для тварин, дублення шкір тощо. Певні групи бактерій застосовують для отримання антибіотиків, вітамінів.
Завдання на порівняння: уважно розгляньте малюнок 76, де зображено клітини рослини та бактерії. Відзначте риси подібності й відмінності в їхній будові.
Риси подібності: клітинна оболонка, клітинна мембрана, цитоплазма.
Відмінності: клітина рослини має ядро, хлоропласт, мітохондрія, клітина бактерії - ділянка з ДНК. 
Сторінка 71 -73.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть водорість, яка належить до багатоклітинних: а) хламідомонада; б) хлорела; в) ульва.
2. Укажіть водорість, що належить до одноклітинних: а) ульва; б) вольвокс; в) хлорела; г) евдорина.
3. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл: а) мітохондрія; б) хлоропласт, в) ядро; г) вакуоля з клітинним соком.
Дайте відповідь на запитання.
1. У чому полягає явище спеціалізації клітин?
Воно полягає в тому, що виникають різні типи клітин, які різняться за будовою і функціями, одні відповідають за фотосинтез, інші за прикріплення організму чи розмноження.
2. Чому ульву відносять до багатоклітинних водоростей?
Організм складається з багатьох клітин, які взаємодіють між собою спостерігається спеціалізація клітин (одні забезпечують процеси фотосинтезу, інші - прикріплення до поверхонь чи розмноження).
3. Де людина використовує ульву?
Її вживають в їжу в Японії та Кореї. Водорість багата на вітаміни та хімічні елементи, якФерум, Манган, Йод.
Поміркуйте. Що спільного та відмінного в будові одноклітинних та багатоклітинних водоростей? Відповідь дайте на прикладі хламідомонади, вольвоксу та ульви. Спільне для хламідомонади та вольвоксу: клітини мають клітинну оболонку, мембрану, ядро та хлоропласт. Відмінне. Хламідомонада - одноклітинна зелена водорість, усі життєві функції (живлення, подразливість, розмноження тощо) виконує одна клітина. Вольвокс та ульва - 
багатоклітинні зелені водорості, клітини з’єднані між собою, багато клітин виконує всі життєві функції, але є такі, що спеціалізуються на виконанні певних функцій (наприклад, розмноження). 
Сторінка 74-77.
Дайте відповідь на запитання.
1. Де мешкають губки?
Губка - найбільш проста багатоклітинна тварина (губка бодяга, грецька або туалетна губка, кошик Венери, кінська губка, кубок Нептуна), ведуть прикріплений спосіб життя, не здатні до активних рухів, мешкають у морях і прісних водоймах.
2. Чому губок вважають одними з найпримітивніших багатоклітинних тварин?
Дослідження показали, що губки споріднені з комірцевими джгутиконосцями, організм її поєднує клітини, похожі на клітини одноклітинних твариноподібних організмів.
3. Яку роль відіграють губки в житті водойм?
Губки - фільтратори, беруть участь у самоочищенні водойм, ними живляться інші мешканці водойм.
4. Яка роль губок у житті людини?
Туалетні або грецькі губки використовують для гігієнічних цілей, у промисловості для виготовлення технічних фільтрів. Деякі види скляних губок з масивним скелетом, використовують як сувеніри (наприклад, кошик Венери в Японії слугує за весільний подарунок). Висушений порошок з тіла губок застосовують у медицині (вони прискорюють загоєння ран, мають бактерицидну дію, запобігають утворенню пухлин, містять йод) або в косметиці. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід - вапняків, його використовують у будівництві.
Охарактеризуйте процеси життєдіяльності губки бодяги (робота в групах) за планом, живлення, дихання, виділення.
Процес Характеристика
Живлення Через пори вода з їжею надходить у їхнє тіло, потім канальці проводять воду з поживними речовинами до внутрішньої порожнини губки, в міжклітинній речовині амебоїдні клітини (слугують для перетравлення їжі та транспорту поживних речовин до іншої клітини) за допомогою несправжніх ніжок захоплюють частинки їжі формують травну вакуолю для перетравлення, неперетравлені рештки виводяться назовні через виділення
Дихання Дихання відбувається через поверхню тіла (розчинений у воді кисень надходить через пори)
Виділення Неперетравлені рештки їжі надходять у внутрішню порожнину губки, а звідти завдяки руху води комірцевими клітинами через отвір на верхньому кінці тіла виводяться назовні.
Рух Підошвою кріпляться до поверхонь, ведуть малорухомий прикріплений спосіб життя, не здатні до активних рухів (нерухомі багатоклітинні поодинокі або колоніальні тварини)
Поміркуйте! Що спільного та відмінного між одноклітинними твариноподібними організмами та губками?
Спільне між одноклітинними твариноподібними організмами та губками є схожість певних типів клітин (амебоїдні - амеби, комірцеві - комірцеві джгутиконосці), кожна клітина функціонує самостійно. Відмінним є те, що губка - багатоклітинний організм, її клітини взаємодіють між собою, одноклітинні твариноподібними організми складаються з одної клітини.
Сторінка 78 - 83.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що характерно для рослин?
Рослина - це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення (повітряне та мінеральне), дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження, їх вивчає наука ботаніка (від грец. ботане - трава, рослина). Організм більшості рослин складається з органів.
2. Про що свідчить тісний взаємозв'язок усіх органів у рослинному організмі?
Організм більшості рослин складається з органів. Орган - це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції, тому організм - це тісний взаємозв’язок усіх органів.
Установіть, які процеси забезпечують вегетативні та генеративні органи рослин.
Корені та пагони (пагін складається зі стебла та розміщених на ньому листків і бруньок) - це вегетативні органи рослини (виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну тощо, тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослини).
Квітка, плід і насінина - генеративні (від латинського слова генеро народжую, відтворюю) органи квіткових рослин (забезпечують насінне розмноження). Квітка - це вкорочений та видозмінений пагін, у квітці формуються статеві клітини, що забезпечують утворення насіння.
Сторінка 83 - 86.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть тканину рослин, з якої починається розвиток інших тканин: а) покривна; б) провідна; в) твірна; г) основна.
2. Укажіть тканину рослин, у якій відбувається фотосинтез: а) твірна; б) покривна; в) провідна; г) основна
Дайте відповідь на запитання.
1. Які типи рослинних тканин ви знаєте?
Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції. У вищих рослин розрізняють твірні, покривні (шкірка та корок), основні (фотосинтезуючі, механічні) та провідні тканини (судини та ситоподібні трубки).
2. Із чого складаються провідні пучки?
Клітини провідних тканин у різних ділянках рослин можуть об'єднуватись у провідні пучки. Провідний пучок листка: шкірка, основна тканина, судини, ситоподібні трубки.
Поміркуйте. Які тканини забезпечують взаємозв'язок між різними органами рослини?
Провідні тканини слугують для транспортування по рослині розчинених у воді поживних речовин, забезпечується постійний зв'язок між надземними та підземними органами рослини.
Сторінка 86 - 92.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть частину кореня, яка реагує на силу тяжіння: а) зона поділу; б) зона розтягування; в) кореневий чохлик; г) зона 
кореневих волосків.
2. Установіть правильну послідовність складових зовнішньої будови кореня знизу вгору: б) кореневий чохлик; г) зона поділу (довжина 2-3 мм , клітини твірної тканини постійно діляться і забезпечують утворення нових клітин); в) зона розтягування ( не перевищує кількох мм, клітини ростуть, видовжуються, просуваючи зону поділу з кореневим чохликом у глиб ґрунту); а) всисна зона (наявні кореневі волоски, які забезпечують мінеральне живлення рослини); д) провідна зона (найбільша та найтовстіша частина кореня, тут корінь галузиться, забезпечується рух поглинутих у всисній зоні води й мінеральних речовин до надземної частини рослини, а органічних речовин, навпаки, від стебла до кореня).
3. Установіть правильну послідовність поглинання рослиною води: а) судинами кореня та стебла вода потрапляє до всіх інших органів рослини; б) по клітинах кори кореня вода потрапляє до судин центрального циліндра; в) вода надходить через кореневі волоски до клітин кори кореня.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке кореневий чохлик? Які його функції?
Кореневий чохлик вкриває верхівку кореня й поліпшує просування його в ґрунт, складається з кількох шарів живих клітин, під час просування кореня в глиб ґрунту внаслідок тертя зовнішні клітини кореневого чохлика руйнуються, нові клітини постійно утворюються за рахунок твірної тканини. Чохлик - чутлива зона кореня, він сприймає силу земного тяжіння, визначає напрямок росту кореня та орієнтацію в просторі.
2. У якій зоні кореня всмоктується розчин мінеральних речовин?
Розчин мінеральних речовин всмоктується у всисній зоні.
3. Які особливості внутрішньої будови кореня у всисній зоні?
Всисна зона, або зона кореневих волосків, розташована над зоною розтягування, довжиною завдовжки 5-20 мм, щільно вкрита кореневими волосками (завдяки цим волоскам поверхня кореня в сотні разів перевищує загальну площу надземної частини й забезпечує поглинання води та поживних речовин з ґрунту).
4. Що таке мінеральне живлення?
Мінеральне живлення - поглинання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної частини рослини.
Вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами надходить через кореневі волоски і по клітинах кори кореня потрапляє до судин центрального циліндра, судинами кореня та стебла вода дістається всіх інших органів рослини, поглинені мінеральні речовини рослина використовує для утворення складних органічних речовин: білків, ДНК, хлорофілу, інших пігментів тощо.
5. Як вода та мінеральні речовини надходять до кореня?
Кореневі волоски вбирають із ґрунтового розчину воду й мінеральні солі, вони постійно відновлюються.
Поміркуйте! Відомо, що ріст кореня в глиб ґрунту визначається дією певного постійного подразника. Який це подразник?
Корінь росте верхівкою вниз унаслідок впливу сили тяжіння Землі. Чохлик - чутлива зона кореня. Саме він сприймає силу земного тяжіння, визначає напрямок росту кореня та орієнтацію в просторі. 
Сторінка 92 - 96.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця, б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба.
2. Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені; б) коренеплоди; в) опорні корені; г) дихальні корені.
3. Позначте видозміну кореня в тропічних орхідей: а) опорні корені; б) повітряні корені, в) коренеплоди; г) бульбокорені.
Дайте відповідь на запитання.
Які бувають види коренів?
Види коренів: головний (глибоко проникає у ґрунт, надійно втримує надземну частину рослини, завжди один), бічні (завдяки галуженню від головного та додаткових коренів послідовно відходять бічні корені першого, другого, третього і т. д. порядків) та додаткові (утворюються на будь-якій частині рослини (на стеблі, листках), але не на головному корені).
Як людина може впливати на формування кореневої системи?
Для посилення розвитку додаткових коренів у поверхневих шарах ґрунту, де більше поживних речовин, рослини підгортають, присипаючи основу рослини ґрунтом (підгортання). Для підсилення галуження кореневої системи за рахунок утворення та розростання бічних коренів під час висаджування розсади овочевих і декоративних рослин у відкритий ґрунт у проростка відщипують кінчик головного кореня (пікірування).
Які бувають видозміни кореня?
Коренеплід (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - у головному корені і в основі пагона відкладаються запасні поживні речовини, вони потовщуються (буряк, моркви, редьки, петрушка, хрін).
Бульбокорені або кореневі бульби (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - поживні речовини відкладаються в потовщених бічних або додаткових коренях, які набувають бульбоподібної форми (жоржина, батат).
Дихальні корені виступають у повітря в рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених ґрунтах, де відчувається гостра нестача кисню, вони забезпечують постачання кисню безпосередньо з повітря до клітин кореневої системи для їхнього дихання (болотяний кипарис).
Опорні корені - додаткові корені, , які виконують функцію підпорок, у рослин з високим стеблом (кукурудза).
Повітряні корені - додаткові корені, які відходять від стебла і звисають у повітрі, характерні для рослин тропічних лісів, де в повітрі завжди багато вологи (тропічні орхідеї).
Корені-присоски - наявні в рослин, які всмоктують поживні речовини з інших організмів (паразита омели, напівпаразита повитиці).
4. Як людина використовує у своєму господарстві видозміни коренів?
Людина використовує як корм для тварин (кормовий буряк, ріпа, турнепс), як сировину для харчової промисловості (цукровий буряк), для лікування багатьох хвороб (солодка гола).
Завдання (виконуйте в групах). Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади рослин з видозмінами коренів.
Бульбокорінь, дихальні, опорні (велетенські тропічні дерева), чіпкі, повітряні (фікус баньян, монстера).
Поміркуйте! Які видозмінені корені ви вживаєте в їжу?
Людина вживає в їжу моркву, буряк, ріпу, редьку, пастернак, петрушку, хрін, селеру.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.
2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим пагоном; б) зачатковим листком; в) зачатковим стеблом.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке пагін? З яких частин він складається?
Пагін - вегетативний орган рослини, який складається зі стебла (осьова частина пагона, забезпечує зв'язок між усіма частинами рослини, завдяки галуженню збільшує поверхню надземної частини), бруньок (зачаткові пагони з дуже вкороченими міжвузлями, залежно від будови розрізняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані) і листків (бічна частина пагона, здійснює фотосинтез, газообмін та випарову-вання води). Пагін також забезпечує ріст рослини.
2. Що таке вузол, міжвузля та пазуха листка?
Вузол - місце прикріплення одного чи кількох листків на стеблі. Міжвузля - частина стебла між двома сусідніми вузлами. Пазуха листка - верхній кут, утворений стеблом і листком.
3. Що таке конус наростання?
У вегетативної бруньки розміщуються конус наростання (клітини твірної тканини конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагона в довжину, у зимуючих бруньок верхні покривні луски стають твердими, щільно налягають одна на одну, склеюються смолою і герметично закривають ніжну тканину конуса наростання).
4. Завдяки чому пагін росте в довжину?
Ріст пагона в довжину забезпечує твірна тканина конуса наростання.
Поміркуйте. Яке значення сплячих бруньок для рослини? Чому в природі в рослин одного виду крони можуть бути різної форми?
В однорічних видів усі бруньки розвиваються впродовж теплої пори року, у багаторічних рослин холодного чи помірного клімату з пазушних бруньок, що перезимували, навесні виростають нові бічні пагони. Сплячі бруньки - пазушні і додаткові бруньки, що після зимівлі не розвиваються, вони можуть перебувати у стані спокою декілька років і відновлюють ріст у разі ушкодження верхівкової бруньки.
Галуження - утворення на головному стеблі з вегетативних
бруньок бічних пагонів, формується крона (сукупність усіх надземних пагонів дерева, що відходять від стовбура).
Галуження визначає зовнішній вигляд рослини, воно дає змогу збільшує листкову поверхню для фотосинтезу, навіть в залежності від кліматичних умов це може відбуватися по-різному. 
Сторінка 99 -103.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте, як називають внутрішню частину кори: а) камбій; б) луб; в) серцевина; г) деревина.
2. Укажіть тканину, якою утворено серцевину стебла: а) провідна; б) твірна; в) меха-нічна; г) основна.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке корок, луб і камбій?
Корок - зовнішній шар кори деревної рослини, луб - внутрішній шар кори. Камбій - шар твірної тканини стебла.
2. Що таке серцевина? Яка її основна функція?
Серцевина - центральна частина стебла складається з великих тонкостінних, пухко розташованих клітин запасаючої основної тканини (у клітинах запасаються поживні речовини крохмаль, жири). Від серцевини через деревину та кору проходять ряди клітин основної тканини - серцевинні промені, вони забезпечують переміщення різних речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами стебла.
3. Що таке річні кільця? Чому їх називають річними, як вони утворюються і як їх визначають?
Річні кільця - концентричні шари стебла деревної рослини.
Щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянки, які формуються внаслідок нерівномірної діяльності камбію в різні пори року (навесні клітини камбію активно діляться й утво-рюють клітини деревини великих розмірів з тонкими стінками, на поперечному розрізі вони мають вигляд світлої частини річного кільця; улітку камбій формує значно дрібні-ші товстостінні судини та клітини механічної тканини, мають вигляд темної частини кільця; узимку клітини камбію не діляться). Кількість річних кілець стовбура визначає вік пагона, ширина кільця визначається умовами життя (коли погодні умови сприятливіші, відбувається більший приріст кільця).
Сторінка 103 - 106.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть видозміни надземних пагонів: а) бульба картоплі; б) коренеплід моркви; в) бульба кольрабі.
2. Зазначте, де в цибулині відкладаються запасні поживні речовини: а) у додаткових коренях; б) у головному корені; в) у соковитих лускахя; г) у сухих лусках.
Дайте відповідь на запитання.
Які типи видозмін пагонів ви знаєте? Які функції вусиків і колючок?
Видозмінами надземних пагонів є колючки, вусики, вуса та надземні стеблові бульби, підземних пагонів є підземні стеблові бульби, кореневища, цибулини.
Вусики обкручуючись навколо різних опор, підтримують стебло в певному положенні, колючки захищають рослину від поїдання тваринами.
Наведіть приклади рослин, здатних до утворення стеблових бульб.
Кольрабі, картопля, земляна груша топінамбура.
Порівняйте будову бульби та цибулини.
Підземні стеблові бульби мають потовщене стебло у вигляді бульби, де запасаються поживні речовини, та бруньки.
Цибулина - підземний укорочений пагін, стеблову частину цибулини називають денцем, до нього прикріплюються численні безбарвні м'ясисті соковиті листки - луски (у них відкладаються поживні речовини), зовнішні луски сухі, плівчасті і виконують захис-ну функцію. У пазухах соковитих лусок розташовані пазушні бруньки, а на верхівці денця є верхівкова брунька (вона може розвиватися в надземний пагін). Від денця відходять додаткові корені.
Які функції виконує кореневище?
Щорічно з бруньок кореневища розвиваються нові надземні пагони та нові рослини.
Яке значення видозмін пагонів у житті рослин і господарстві людини?
Видозміни пагона бульба, цибулина, кореневище допомагають рослинам переживати сезонні умови (у трав'янистих рослин відкладаються запасні поживні речовини, щорічно восени надземна частина рослин відмирає, а видозмінені підземні пагони переживають несприятливий зимовий період у ґрунті, навесні наступного року накопичені запаси поживних речовин рослина використовує для розвитку надземної частини), колючки захищають від поїдання тваринами, вусики закріплюють рослину на опорі, вуса вкорінюються і дають початок новим рослинам, кореневища дають початок новим наземним пагонам та рослинам. Бульби картоплі, кольрабі, топінамбура, цибулини часнику та цибулі городньої людина вживає в їжу. Із бульб картоплі добувають крохмаль і патоку.
Із цибулин часнику та цибулі отримують вітаміни. З кореневищ валеріани та конвалії виготовляють лікарські препарати (заспокійливо діють на нервову систему людини).
Поміркуйте! За якими ознаками можна відрізнити стеблові бульби від кореневих, а кореневище від кореня?
Підземні стеблові бульби утворюються в картоплі, земляної груші (топінамбура), вони загалом нагадують бульбокорені, але, на відміну від них, стеблові бульби мають бруньки, утворення підземної стеблової бульби: спочатку з бруньки виростає тонкий довгий підземний пагін без додаткових коренів, на верхівках якого утворюються потовщені бульби з бруньками.
Кореневище своїм зовнішнім виглядом дещо нагадує корінь: від кореневища відходять додаткові корені, але відрізняється від нього наявністю вузлів, міжвузлів, пазушних бру-ньок, видозмінених листків - лусок, щорічно з бруньок кореневища розвиваються нові надземні пагони, кореневище росте верхівкою, де розташована верхівкова брунька, не має кореневих волосків і кореневого чохлика.
Сторінка 107-111.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: а) тільки повітрям; б) тільки водою; в) повітрям і водяною парою.
2. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а шкірки; б) жилок; в) стовпчастих; г) губчастих.
Дайте відповідь на запитання.
1. З яких частин складається листок?
Листок складається з листкової пластинки (за формою можуть бути серцеподібними, стрілоподібними, голчастою тощо, краї можуть мати вирізи певної форми: клен, калина або бути рівними : бузок, конвалія) і черешка (орієнтує листкову пластинку відносно сонячних променів), біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирос-ти - прилистки (мають вигляд розміщених парами листочків (горох посівний, ліщина), лусочок (глод), колючок (шишини) тощо й виконують переважно захисну функцію).
2. Яка будова та функціїпродихів?
Продихи - дві замикаючі клітини з хлоропластами (на світлі здійснюється фотосинтез), переважно бобоподібної форми з потовщеними оболонками, між якими є щілиноподібний отвір - продихова щілина (відкривається чи закривається), в переважної більшості рослин продихи містяться на нижньому боці листка, плаваючі листки водних рослин мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.
Листок зверху та знизу вкритий покривною тканиною - шкіркою, у ній є продихи, які здатні регулювати інтенсивність газообміну та випаровування води.
3. Які функції в листках виконують жилки?
Жилки - щільна сітка провідних пучків листкової пластинки, проходять крізь фотосинтезуючу тканину, функції - провідна (забезпечують надходження до листка води та неорганічних сполук і відтікання з нього новоутворених органічних речовин) та опорна (надають міцності). Основу жилок складають провідні тканини - ситоподібні трубки (з листка до всіх інших органів відтікають органічні речовини, утворені під час фотосинтезу) та судини (забезпечують постачання клітин листка водою та неорганічними речовинами). Волокна механічної тканини з потовщеними оболонками слугують скелетом листка.
4. Чим відрізняються прості листки від складних?
Листки бувають прості (складається із черешка та однієї листкової пластинки, дуб, клен) та складні ( один спільний черешок має декілька листків, акація).
5. Які є типи листкорозміщення?
Листкорозміщення (певний порядок розташування листків на стеблі) розрізняють почергове або спіральне (від вузла відходить лише один листок, причому листки послідовно розташовані на 
стеблі один відносно одного по спіралі, яблуня, шипшина, пшениця); супротивне (на вузлі один навпроти одного розташовані два листки, м'ята, шавлія, калина, бузок) та кільчасте або мутовчасте (від вузла відходить більше двох листків, то таке листкорозміщення називають кільчастим, або мутовчастим, олеандр, вороняче око, елодея).
Поміркуйте! Інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, які сягають центральної жилки чи основи листка. Як такі прості листки можна відрізнити від складних?
Нема спільного черешка.
Як розташування продихів пов'язане з умовами місцезростання рослин?
В переважної більшості рослин продихи містяться на нижньому боці листка, плаваючі листки водних рослин мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки. 
Сторінка 112 -115.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть рослину, у якої вусики є видозмінами листка: а) виноград; б) горох посівний, в) гарбуз; г) огірки.
2. Укажіть, що є видозмінами листків: а) вуса суниць; б) колючки кактуса; в) бульби картоплі; г) кореневища пирію.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які рослини називають листопадними, а які - вічнозеленими? Наведіть приклади.
Залежно від тривалості життя листків рослини поділяють на листопадні (листки живуть протягом одного року, старі відмирають у холодний сезон, молоді починають рости у теплий сезон, береза, клен, липа, яблуня, горобина) та вічнозелені (листки живуть декілька років та змінюються поступово: старі листки відмирають і водночас з'являються молоді, кімнатні рослини - фікус чи монстера, брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина).
2. Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють?
Природне явище масового опадання листків у рослин на період несприятливих умов називають листопадом. З настанням осені коротшає день (в листках руйнується насамперед зелений пігмент хлорофіл, інші золотаво-жовті, жовтогарячі, червоні пігменти стійкіші, спочатку жовтіють берези, ясени та липи, рожевіють листки калини та брусниці, червоніє листя дикого винограду та 
клена), знижується температура повітря (зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему, посилюється відплив органічних речовин з листка в стебло та корінь, тому листок має низький уміст потрібних рослині речовин, накопичив різні шкідливі речовини, скидаючи листки, рослина позбавляється непотрібних їй речовин).
В черешку листка поблизу стебла починають посилено ділитися клітини губчастої основної тканини, утворюють впоперек черешка гладенькі та округлі клітини, між ними виникають великі міжклітинники, тому ці клітини легко відокремлюються одна від одної, при краплях дощу чи подиху вітру листок опадає.
3. Яке значення листопаду для рослин?
Листопад захищає рослину від надмірних витрат води (коренева система за низьких температур не змогла б забезпечити нею рослину; у вічнозелених хвойних рослин листки такі дрібні, що води випаровують небагато, тому вони не скидають на зиму листки) та дає їй змогу позбутися шкідливих продуктів обміну речовин (зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему, посилюється відплив органічних речовин з листка в стебло та корінь, тому листя має низький уміст потрібних рослині речовин, накопичило різні шкідливі речовини).
Завдання (виконуйте в групах). Користуючись малюнками підручника та Інтернетом, наведіть приклади рослин з різними видозмінами листків: колючками, вусиками, ловильними, м'ясистими.
Видозміни листків :
- м'ясистість (накопичують воду , алое, молодило),
- колючки (захист від поїдання тваринами, барбарис, кактус; зменшення випаровування, кактус; видозмінені прилистки, біла акація),
- вусики (для закріплення до опори, горох),
- луски (у соковитих лусках цибулин цибулі городньої накопичуються запасні поживні речовини та вода, зовнішні сухі луски захищають внутрішні частини цибулин та бру-ньок дерев і чагарників від механічних ушкоджень, пересихання, низьких чи високих температур),
- пастки (пристосування для полювання на комах - захоплення здобичі та виділення травних соків, комахоїдні рослини компенсують нестачу деяких речовин, наприклад, азоту, у ґрунті, на якому вони зростають, 500 видів тропічних комахоїдних рослин, альдрованда пухирчаста, росичка, венерина мухоловка, пухирник), - утворення додаткових коренів (вегетативне розмноження, сенполія).
Поміркуйте! Яке значення вічнозелених рослин для існування життя на нашій планеті?
Збагачення атмосфери киснем у всі пори року. 
Сторінка 115-118.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів поживних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка.
2. Зазначте частини рослини, якими відбуваються низхідні потоки розчинів поживних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) серцевинні промені; г) корок.
3. Назвіть біологічно активні речовини, які здатні захищати рослини від хвороботворних мікроорганізмів: а) фітогормони; б) фітонциди; в) вітаміни.
Дайте відповідь на запитання.
1. Завдяки яким структурам органічні речовини переміщуються по стеблу дере-в'янистих рослин у горизонтальному напрямку?
Горизонтальний напрямок переміщення органічних речовин по стеблу дерев’янистих рослин можливе по серцевинних променях.
2. Що таке кореневий тиск і присисна сила листків?
У клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск, він забезпечує висхідний рух розчинів до надземної частини рослини.
Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків (що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин).
3. Як у рослин відбувається газообмін?
Газообмін необхідний рослині для поглинання кисню з повітря і виділення вуглекислого газу під час дихання або поглинання з повітря вуглекислого газу і виділення кисню під час фотосинтезу, забезпечується продихами, сочевичками покривної тканини, 
Сторінка 118-121.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин?
Подразливість - це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості, освітленості тощо). Подразливість проявляється в тому, що організми здатні сприймати різні подразники довкілля й реагувати на них. Подразливість у рослин часто проявляється через певні рухи їхніх частин, рухові реакції - одна із відповідей рослини на дію подразників навколишнього середовища.
2. Які рухи спостерігають у рослин?
Ростові рухи, пов’язані з ростом, зумовлені спрямованим впливом того чи іншого зовнішнього чинника: світла (пагони ростуть у бік джерела світла), сили тяжіння (корінь росте вглиб ґрунту, пагін в протилежний бік силі тяжіння), тиску, дії хімічних сполук, вітру.
Інші рухи пов’язані з наявністю опори (стебла витких рослин, наприклад, хмелю здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, щоб обвиватися навколо опори; вусики чіпких рослин, як- от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори, після цього вусик міцно обкручується навколо неї), періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин (складання при дотику листків мімози соромливої), ловом здобичі листків-пасток комахоїдних рослин, добовими чи сезонними ритмами.
3. Що таке добові рухи рослин і що їх зумовлює?
Добові рухи - періодична зміна положення певних органів - квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня та ночі (дістала назву «сон» рослин). Наприклад, суцвіття кульбаби розкриваються о 6-й ранку, а о 14-й закриваються.
Добові рухи зумовлюють добові ритми - періодичні зміни умов життя (вологість, освітленість, температура) протягом доби та пристосування до зміни погодних умов довкілля впродовж доби.
Поміркуйте! Яке значення в житті рослин має їхня здатність певним чином відповідати на ті чи інші подразники?
Вироблення пристосування до умов навколишнього середовища.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть форму нестатевого розмноження, яке здійснюється за участі однієї нестатевої клітини: а) спорами; б) цибулинами; в) кореневищами; г) стебловими бульбами.
Дайте відповідь на запитання.
Яке біологічне значення розмноження?
Полягає у передачі естафети життя організмами, розселення та різноманітність видів.
Які є способи розмноження?
Розрізняють два основних способи розмноження статеве та нестатеве.
Яку функцію виконують статеві клітини?
Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин: чоловічі статеві клітини - спермії або сперматозоїдами, жіночі - яйцеклітини. У процесі запліднення (злиття спермія з яйцеклітиною) утворюється запліднена яйцеклітина - зигота, з якої розвивається зародок нового організму. У потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів, забезпечується різноманітність нащадків.
Що таке нестатеве розмноження? Які організми розмножуються нестатево?
Нестатеве розмноження може відбуватися за допомогою нестатевих клітин або вегетативними органами. Наприклад, нестатева клітина спора - це окрема нестатева клітина оточена щільними захисними оболонками, за сприятливих умов (вологе середовище, певна температура) проростає і з неї утворюється нова особина (хламідомонада, хлорела). Вегетативне розмноження - це розмноження рослин вегетативними органами: коренями та пагонами або їх видозмінами (пирій, конвалія, осот, проліски, часник, цибуля, тюльпани, нарциси, картопля, топінамбур або земляна груша, суниця, перстач, верба, тополя, вільха, вишні, сливи, малина, обліпиха, сенполія або бегонія, каланхое.
Які ви знаєте способи вегетативного розмноження рослин у природі та рослинництві?
У природі вегетативне розмноження - це розмноження рослин вегетативними органами: коренями та пагонами цілими чи частинами або їх видозмінами: кореневи-щами (пирій, конвалія, осот), цибулинами (проліски, часник, цибуля, тюльпани, нарциси), бульбами (картопля, топінамбур або земляна груша), вусами (суниця, перстач), паростками стеблового походження (верба, тополя, вільха), паростками кореневого походження з додаткових бруньок на коренях (вишні, сливи, малина, обліпиха), листками (сенполія або бегонія), молодими рослинами із вивідкових бруньок (каланхое).
Вегетативне розмноження широко використовують у рослинництві для вирощування різних видів культурних і кімнатних рослин, у садівництві, парковому та лісовому господарствах. Люди розмножують рослини стебловими бульбами картоплю чи топінамбур, вусами - суниці, цибулинами - цибулю городню, часник, тюльпани, кореневими паростками - вишню, сливу, малину.
Поміркуйте. Яка біологічна роль розмноження організмів? Які способи вегетативного розмноження ви застосовували на присадибній ділянці або під час вирощування кімнатних рослин?
Біологічна роль розмноження збереження видів, різноманітність живих організмів, розселення. На присадибній ділянці використовують вегетативне розмноження живцюванням, поділом чагарників, відводками, щепленням. 
Сторінка 125 - 128.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть частину квітки, яка має стеблове походження: а) чашечка; б) тичинки; в) маточки; г) квітконіжка.
2. Зазначте, як називають квітки, у яких одночасно є тичинки й маточки: а) одно-статевими; б) двостатевими; в) нестатевими; г) однодомними.
Дайте відповідь на запитання.
1. З яких частин складається квітка?
Квітка складається з квітконіжки (частина стебла, що несе на собі квітку, квітки без квітконіжок називають сидячими у кукурудзи, соняшнику, конюшини), квітколожа (верхня вкорочена стеблова розширена частина квітконіжки, до нього прикріплюються всі інші частини квітки), оцвітини (сукупність видозмінених листочків, які оточують тичинки й маточки, проста оцвітина складається із віночка, усі її листочки подібні за формою та забарвленням; подвійна оцвітина складається із чашечки та віночка), тичинок та маточок.
2. Яка будова тичинки та маточки?
Кожна тичинка утворена тичинковою ниткою та пиляком (пиляк - верхня роз-ширена частина тичинки, де розташовані пилкові гнізда, там формуються пилкові зерна (сукупність пилкових зерен має назву пилок), які містять чоловічі статеві клітини - спермії (вони забезпечують процеси запліднення).
Маточка утворена одним чи кількома зрослими листочками - плодолистками, буває від однієї, як у яблуні, до кількох десятків, як у суниць і жовтцю. У маточки розрізняють зав'язь (нижня розширена частина, там містяться насінні зачатки), стовпчик (середня видовжена частина є не в усіх квіток) та приймочку (верхня частина маточки).
3. Де розташований насінний зачаток і що з нього розвивається?
У зав'язі маточки містяться насінні зачатки, у кожному насінному зачатку формується зародковий мішок, де міститься жіноча статева клітина - яйцеклітина - та центральна клітина. Насінні зачатки вкриті покривами, які на його верхівці не зростаються і залишають отвір - пилковхід, крізь який в багатьох рослин проростає пилкова трубка. З насінного зачатка після запліднення зазвичай розвивається насінина, шкірка з покривів насінного зачатка захищає зародок насінини та запас поживних речовин; із стінок зав'язі формується стінка плода. Насінина разом із стінкою плода утворює плід, плід може містити одну, кілька або багато насінин.
4. Які рослини називають одно- та дводомними? Наведіть приклади.
Одностатеві рослини, у яких чоловічі та жіночі квітки розміщені на одній особині, називають однодомними (огірки, кукурудза, дуб), якщо ж тичинкові та маточкові квітки містяться на різних особинах (чоловічих і жіночих), то такі рослини мають назву дводомні (наприклад, верба, тополя, обліпиха, коноплі).
Сторінка 129 - 131.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть суцвіття, що належить до складних: а) кошик; б) волоть; в) зонтик; г) початок.
2. Назвіть прості суцвіття, які, зібрані разом, можуть утворювати складне: а) зонтик; б) головка; в) початок.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке суцвіття?
Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко (у тюльпана, маку), дрібні - здебільшого зібрані в групи (у пшениці, берези, моркви). Пагони, що несуть на собі групу квіток, розташованих у певному порядку, називають суцвіттям.
2. Які суцвіття називають простими, а які - складними?
За характером галуження головної осі й розміщення квіток розрізняють суцвіття прості та складні. Простим суцвіттям є китиця, зонтик, щиток, головка, сережка, кошик, колос, початок, їм властива лише одна нерозгалужена вісь.
Складні суцвіття становлять собою сукупність простих суцвіть, зібраних на спільній осі, наприклад, складний зонтик, волоть, складний колос.
3. У чому полягає біологічне значення суцвіть?
Суцвіття - це пристосування рослин для поліпшення запилення та збільшення кількості утворених плодів, що сприяє зростанню чисельності виду та його поширенню. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки (калина, редька, горобина) краще помітні для комах- запилювачів, у вітрозапильних рослин дрібні квітки, зібрані в суцвіття, краще вловлюють пилок з повітря (верба, тополя, кукурудза).
Поміркуйте. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть по три приклади простих і складних суцвіть, які мають рослини вашої місцевості.
Прості суцвіття: ромашка, смородина, подорожник.
Складні суцвіття: морква, бузок, пирій.
Сторінка 131 - 134.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Визначте, як може відбуватися самозапилення: а) вітром; б) водою; в) комахами; г) усередині квітки.
2. Зазначте, за чиєї участі відбувається штучне запилення: а) людини, б) вітру; в) комах; г) птахів.
Дайте відповідь на запитання.
Що таке запилення? Які є способи запилення?
Запилення в насінних рослин - це перенесення пилку з пиляка на приймочку маточки, воно відбувається успішно, коли пилок на приймочці маточки проростає. Розрізняють самозапилення та 
перехресне запилення.
Як відбувається самозапилення?
При самозапиленні пилкові зерна з пиляка тичинки потрапляють на приймочку маточки тієї самої квітки, найчастіше відбувається всередині бутона ще до розкривання квітки, властиве багатьом культурним рослинам (пшениця, горох, рис, квасоля), а також деяким дикорослим (фіалка дивна).
Як може здійснюватися перехресне запилення?
Перехресне запилення, властиве більшості видів квіткових рослин, відбувається тоді, коли пилок з тичинки однієї квітки потрапляє на приймочку маточки іншої квітки цієї самої рослини або іншої рослини цього самого виду, забезпечує урізноманітнення спадкової інформації, унаслідок чого формуються більш стійкі нащадки. Способи перехресного запилення : вітер (для вітрозапильних рослин ), вода, комахи (бджоли, джмелі, метелики, жуки, мухи для комахозапильних рослин), кажани, птахи.
Які пристосування до запилення комахами та вітром є в рослин?
У комахозапильних рослин яскрава оцвітина, приємний аромат, найпахучіші саме під час льоту комах-запилювачів, липкий пилок, квітки зазвичай великі, якщо ж вони дрібні, то зібрані в суцвіття. Квітки вітрозапильних рослин зазвичай не мають яскраво забарвленої оцвітини, не мають вони і запаху, квітки дрібні, з невеликою оцвітиною або голі, завжди зібрані в суцвіття, пилку утворюється дуже багато (він сухий, гладенький, дрібний і легкий, тому добре розлітається навіть від легкого вітру і може переноситися на значні відстані), приймочки маточок широкі або довгі, далеко висунені з квіток, часто на них розташовані волоски (допомагають краще вловлювати пилкові зерна) або особливі залозисті клітини приймочок виділяють клейку рідину (до неї прилипає пилок), багато вітрозапильних дерев квітнуть напровесні, до появи (ліщина) або водночас із появою (береза) листків.
Поміркуйте. Як за особливостями будови квітки можна визначити притаманний їй спосіб запилення?
За кольором оцвітини, виглядом квіток чи суцвіття, запахом. Див. вище. 
Сторінка 134 - 137.
Виберіть одну правильну відповідь. 
періоди несприятливих умов: низьких і висо-ких температур, посухи, за настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Квіткові рослини можна побачити і високо в горах, і в спекотних пустелях, і в прісних водоймах. Насіння утворюють також голонасінні. 
Сторінка 137 - 140.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть, чому озимі культури висівають під зиму: а) вони теплолюбні; б) для плодоношення вони потребують впливу низьких температур; в) вони потребують впливу високих температур.
2. Укажіть сукупність умов, необхідних для проростання насіння: а) певний вміст вуглекислого газу, певна температура та вологість; б) наявність кисню, певна температура та вологість; в) певний вміст вуглекислого газу, певна температура та світло.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які умови необхідні для проростання насіння?
Для проростання насіння потрібна сукупність таких умов: достатнє зволоження ґрунту, доступ повітря та певна температура, а для деяких видів ще й світло. Для проростання різних видів рослин потрібна різна температура (насіння озимої пшениці починає проростати за температури 0...+2 °С, а теплолюбних кукурудзи та перцю - +8... + 10 °С).
2. Як відбувається проростання насіння?
У сприятливих умовах насінина вбирає воду й бубнявіє, активується її дихання, запасні органічні речовини переходять у доступну для споживання зародком форму (наприклад, нерозчинний крохмаль перетворюється на розчинні цукри). Частина цих речовин витрачається на забезпечення зародка енергією, частина - на утворення речовин, необхідних для поділу та росту клітин.
Спочатку проростає зародковий корінь (прориває насінну шкірку та росте в глиб ґрунту), потім - пагін спрямовується до його поверхні.
3. Що таке проросток?
Проростком називають рослину з моменту проростання і до формування перших справжніх листків.
4. Що таке схожість насіння і як її можна визначити?
Оскільки під час зберігання насіння частина зародків може 
загинути через ураження шкідниками, пересихання чи з інших причин, перед сівбою його треба перевірити на схожість.
Схожість насіння - це його здатність до проростання. Для перевірки схожості відбирають певну кількість насіння і висівають (наприклад, у теплицях). Якщо відсоток проростків буде низький, усе насіння потрібно замінити, бо існує небезпека не отримати врожаю.
5. Від чого залежить час сівби та глибина загортання насіння?
Час сівби визначають з урахуванням умов, необхідних для проростання насіння певного виду рослин (холодостійкі види (овес, горох посівний) висівають раніше, ніж теплолюбні (огірки, дині, помідори), у південних районах певні культури висівають раніше, ніж у північних).
Глибина загортання насіння залежить від величини насіння та вигляду проростку, необхідної вологи ґрунту (за недостатньої глибини загортання насіння може підсохнути і не прорости через нестачу вологи, за дуже глибокого загортання проросткам важко пробитися на поверхню ґрунту, сходи можуть бути ослабленими, адже з глибиною в ґрунті зменшується вміст кисню, необхідного для дихання проростків).
Поміркуйте. Чому для проростання насіння одних видів рослин потрібна вища температура, ніж для інших?
Якщо рослини теплолюбна, то для її проростання потрібна вища температура, ніж для холодостійкої. 
Сторінка 140 - 144.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть плід, який належить до соковитих: а) біб; б) кістянка, в) горіх; г) сім’янка.
2. Зазначте частину рослини, з якої розвивається стінка плода: а) зав'язь, б) насінний зачаток; в) оцвітина; г) тичинки.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке плід? Яка його будова?
Плід - генеративний орган квіткових рослин, утворюється після процесу подвійного запліднення.
Плід складається з однієї чи кількох насінин, оточених стінкою плода, яка має три шари: зовнішній, середній та внутрішній, до рослини плід кріпиться за допомогою плодоніжки. Стінка плода
утворюється зі стінок зав'язі (вишня, персик, слива), у формуванні можуть брати участь й інші частини квітки: квітколоже, основи тичинок, чашолистків і пелюсток (яблуня, суниця, помідори).
2. Які плоди називають сухими, а які - соковитими?
За вмістом кількості води у стінці плода розрізняють соковиті (стінка плода м'ясиста і соковита, може містити цукри, що надають плоду солодкого смаку, вишня, абрикос, помідор, кавун, диня) та сухі плоди (під час дозрівання стінка плода висихає, вміст води в ній значно зменшується, пшениця, горох, ліщина, соняшник).
3. Чим відрізняються однонасінні плоди від багатонасінних?
За кількістю насіння у плодах поділяють на однонасінні (слива, персик) та багатонасінні (помідор, огірок, яблуня) плоди.
4. Яке значення для рослин має поширення насіння та плодів? Які пристосування є в рослин до поширення?
Плід слугує для поширення насіння та розповсюдження рослин, захищає насінини від несприятливих впливів довкілля. Завдяки поширенню плодів і насіння рослини розселяються на значних територіях.
Способи поширення плодів : за допомогою вітру, води, тварин, людини, самостійно.
Пристосування до поширення плодів за допомогою вітру (плоди кульбаби мають парашутики, плоди клена та липи мають вигляд пластинчастих крилоподібних відростків); води (пливуть за течію води багато водних і болотяних рослин, наприклад, латаття, кокосова пальма); тварин (чіпкі плоди череди та лопуха переносяться на великі відстані; клейкі плоди омели приклеюються до кори дерева; яскраво забарвлена соковита стінка плода приваблює тварин, адже плодами живляться багато рослиноїдних тварин, переважно комахи, птахи і ссавці, у кишечнику тварин плоди перетравлюється, а неушкоджена насінина виходить назовні, не втрачаючи здатності до проростання); самостійно (плоди огірка-пирскача тріскають і випорскують насіння, плоди бальзаміну розтріскуються після дозрівання від звичайного дотику та розкидають насіння). Завдання (виконують дві команди: одна команда наводить приклади розкривних плодів, інша - нерозкривних). Користуючись текстом підручника та іншими джерелами інформації', наведіть приклади розкривних і нерозкривних сухих плодів.
Розкривні сухі плоди: горох, квасоля, соя, капуста, гірчиця, редька, 
грицики, рижій, коробочка за формою з багатьма насінинами усередині (мак, бавовник, петунія).
Нерозкривні сухі плоди: ліщина, бук, липа, соняшник, волошка, нагідка, жито, пшениця, ячмінь.
Поміркуйте. Плоди і насіння яких видів рослин, що зростають у вашій місцевості, отруйні для людини та тварин?
Вовча ягода або вовче лико (ягода), дурман (коробочка), блекота чорна (коробочка).
Чи може бути більше насінин у плода, ніж насінних зачатків у зав'язі?
Ні, оскільки після запліднення з насінного зачатка розвивається насінина. 
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте період розвитку рослини, під час якого в неї формуються квітки: а) проростка; б) молодості; в) зрілості; г) старіння.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке ріст і які бувають його види?
Ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин, зумовлений поділом і ростом клітин. Ріст відбувається у довжину та потовщення у ширину. Вищі рослини ростуть за рахунок твірних тканин (клітини їх здатні ділитися) конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування кореня, твірних тканин в основі міжвузлів деяких рослин (пшениці, кукурудзи, рису), їх органи потовщуються за рахунок бічної твірної тканини - камбію.
2. Які сезонні явища спостерігають у житті рослин?
Через зміни пір року ріст багаторічних рослин помірних та прохолодних широт характеризується періодичністю: узимку ріст рослин припиняється, а навесні поновлюється, восени скидають листя листяні дерева, з настанням посушливого сезону періодично припиняється ріст в тропічних рослин. Періоди інтенсивного росту чергуються з періодами спокою.
3. З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?
У життєвому циклі квіткових рослин виділяють зародковий (бере початок від запліднення яйцеклітини та відбувається всередині
насінини) та післязародковий періоди (охоплює етапи проростка, молодості, зрілості та старіння).
Поміркуйте. Чим можна пояснити те, що дворічні рослини цвітуть та формують насіння і плоди саме на другому році життя?
Дворічні рослини в перший рік життя утворюють вегетативні органи (над ґрунтом на вкороченому стеблі формуються лише листки) та накопичують у своїх підземних (морква, редька, буряк, жоржини) або в надземних (капуста) частинах поживні речовини. Восени листки відмирають, а корені зимують у ґрунті. Наступного року завдяки накопиченим поживним речовинам ці рослини утворюють квітки та плоди та насіння. 
Сторінка 148-151.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте, що становить собою вид організмів: а) окрема особина; б) основна систематична одиниця, в) сукупність усіх організмів, які населяють певну ділянку місцевості; г) сукупність усіх рослин, що зростають на нашій планеті.
2. Зазначте, що означає класифікувати організм: а) визначити його середовище життя; б) визначити його спосіб живлення; в) визначити його місце в системі органічного світу, г) визначити його хімічний склад.
Дайте відповідь на запитання.
Що таке наукові назви організмів?
Кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу, яка складається із двох слів латинською мовою (перше із цих двох слів назва роду, до якого належить рослина, це слово є ніби «прізвищем» організму; друге слово - видовий епітет - це «особисте ім'я», що відрізняє саме цю рослину від інших представників роду).
Що вивчає наука систематика рослин?
Розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин, має назву систематика рослин. Учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, об'єднують їх у певні групи - систематичні одиниці (об'єднують в групи організми, подібні за певними ознаками, і відрізняють їх від інших груп з відмінними рисами).
Що таке вид? На якій підставі різні види об’єднують в один рід? 
Найменша систематична одиниця - вид. До одного виду відносять особин, які подібні за будовою та процесами життєдіяльності і дають плідне потомство. Усі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків. Подібні між собою види рослин об'єднують в один рід, по першій назві виду.
Які систематичні одиниці використовують для класифікації рослин?
Вид - Рід - Родина - Порядок - Клас - Відділ Увесь світ рослин складається з відділів - це різноманітні водорості, мохи, плауни, папороті, голонасінні й покритонасінні. Для покритонасінних розділяють класи Дводольні та Однодольні.
Поміркуйте. Чому існує необхідність класифікації рослин?
Класифікувати певний рослинний організм - це означає визначити його місце в системі рослинного світу. Для цього вчені визначають приналежність певного виду до всіх основних систематичних одиниць. 
Сторінка 151 - 157.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте групу водоростей, до якої належать виключно багатоклітинні види: а) зелені; б) діатомові; в) бурі; г) червоні.
2. Зазначте групу водоростей, представники якої здатні мешкати на найбільших глибинах: а) зелені; б) бурі; в) червоні; г) діатомові. Дайте відповідь на запитання.
1. Яке значення водоростей у природі?
Водоростями живляться багато водних тварин, у процесі фотосинтезу водорості збагачують киснем товщу води та повітря над водоймами, водорості у складі ґрунту виділяють у навколишнє середовище кисень, з їхніх відмерлих решток утворюється органічна речовина ґрунту, що підвищує його родючість, здатність вбирати розчини органічних речовин використовує людина для очищення забруднених вод.
2. Які осадові породи утворюють рештки діатомових водоростей?
Панцири діатомових водоростей після відмирання клітин осідають на дно, так за десятки мільйонів років з решток цих організмів утворювалися осадові породи - діатоміти, ці осадові породи людина використовує для виробництва вибухівки - динаміту, а також як фільтри в нафтохімічній та харчовій промисловості, будівельний тепло- та звукоізолюючий матеріал тощо.
3. У чому цінність водоростей як їжі для людини? Які види водоростей людина споживає в їжу?
Водорості слугують сировиною для виготовлення ліків і біологічно активних добавок, адже містять багато мікроелементів та вітамінів. Відомі ласощі - пастилу та мармелад - готують на основі драглистої речовини, яку добувають із червоних водоростей, їстівною є червона водорість порфіра, бура водорість ламінарія, зелену ульву вживають в їжу в Японії та Кореї.
4. У чому полягає роль водоростей у Ґрунтоутворенні?
Водорості виробляють величезну масу органічної речовини ґрунту, що підвищує його родючість, збагачують повітря киснем, слугують основою живлення для багатьох ґрунтових тварин, беруть участь в утворенні осадових порід та ґрунтоутворенні.
Поміркуйте. Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?
Бурі та червоні водорості, крім хлорофілу, мають інші пігменти, що дає їм можливість мешкати на більших глибинах. Червоні пігменти дають змогу водоростям уловлювати слабке світло на глибинах до 200-250. Водорості можуть жити лише в тих шарах води, куди надходить світло: інакше фотосинтез не відбувається.
На прикладі хламідомонади та спірогіри порівняйте особливості будови одно-клітинних та багатоклітинних водоростей. ХЛАМІДОМОНАДА - одноклітинна зелена водорість, поширена в прісних водоймах, вона є цілісним організмом з одною клітиною грушоподібної форми, яка має два джгутики для руху, клітинну оболонку, чашоподібний хлоропласт, у нижній частині кулястий піреноїд - зона нагромадження поживних речовин (крохмалю), у передній частині є скоротливі вакуолі (регулюють вміст води) та світлочутливе вічко (реагує на світло і вказує шлях руху), у центрі є ядро.
СПІРОГІРА - багатоклітинна зелена нитчаста водорість, поширена в прісних водоймах. Її клітини здебільшого видовжені та розташовані в один ряд, у клітинах містяться спірально закручені стрічкоподібні хлоропласти, велика вакуоля з клітинним соком, ядро в центрі клітини підвішене на тяжах. 
Сторінка 156 - 159.
Виберіть одну правильну відповідь. 
1. Укажіть структури, за допомогою яких зозулин льон прикріплюється до ґрунту та вбирає воду: а) головний корінь; б) додаткові корені; в) ризоїди, г) бічні корені.
2. Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшого за рахунок вимерлих решток моху: а) діатоміт; б) вапняк; в) торф, г) кам'яне вугілля.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке спорангій?
Спорангій - статеве покоління рослини, має вигляд коробочки, там містяться спори.
2. Яка будова особин статевого й нестатевого поколінь зозулиного льону?
Особини статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу, функції коренів виконують ризоїди, дводомні рослини. Особини нестатевого покоління мають вигляд коробочки, утворюють спори.
3. Як утворюється торф? Як людина використовує торф?
Рештки сфагнумів та інших болотяних рослин занурюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі речовини, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають, вони осідають на дні боліт протягом багатьох років, пресуються й утворюють торф, його шари інколи сягають десятків метрів завтовшки.
Людина використовує торф як паливо, з пресованого торфу виготовляють плити, які використовують на будівництві як матеріал, що поглинає шуми та зберігає в оселі тепло. Торф - це високоефективне добриво. У хімічній промисловості торф слугує сиро-виною для виробництва пластмас, воску, фарб, лаків, спиртів тощо. Висушений сфагнум має бактерицидні властивості, тому його раніше використовували під час лікування ран.
Поміркуйте. У сухих степах і напівпустелях на поверхні ґрунту мешкають особливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статеве роз-множення? Що спільного та відмінного між водоростями та вищими споровими рослинами?
Мохи мешкають на суходолі, вода потрібна для запліднення.  

Водорості

Мохи

відмінне

Одноклітинні, колоніальні та

Багатоклітинні організми, мають два

багатоклітинні, переважна більшість мешкає у воді, хлоропласти мають пігменти, що надає забарвлення, проста будова - не мають тканин та органів, відносять до нижчих рослин, тіло -талом (слань).

покоління, мешкають на суходолі, вода потрібна для запліднення, особини статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу, функції коренів виконують ризоїди, дводомні рослини, особини нестатевого покоління мають вигляд коробочки, утворюють спори.

спільне

 

Відносяться до рослин, мають типову для рослин будову клітини, здатні до фотосинтезу.

 
Сторінка 159 - 164.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть спосіб вегетативного розмноження хвоща польового: а) кореневищем, б) вусами: в) цибулинами; г) листками.
2. Зазначте органи, яких не мають особини нестатевого покоління папоротей: а) корені; б) листки; в) кореневища; г) ризоїди.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які характерні риси будови плаунів?
Нестатеве покоління - багаторічні вічнозелені рослини здатні до фотосинтезу, кріпляться ризоїдами, зі спорангіями - колосками; статеве покоління - заросток вступає у взаємовигідне співжиття з ґрунтовими грибами.
2. Які особливості будови хвоща польового?
Хвощі мають багаторічне кореневище, від якого щорічно відростають два види пагонів - весняні та літні. На верхівках весняних пагонів розвиваються спороносні колоски. Ці пагони не здатні до фотосинтезу. Фотосинтез відбувається у стеблах літніх зелених пагонів. Статеве покоління хвоща - заросток.
3. Яка будова особини нестатевого покоління папороті щитника чоловічого? Яка будова заростку папоротеподібних?
Нестатеве покоління щитника чоловічого - багаторічна вічнозелена трав'яниста рослина здатні до фотосинтезу, має кореневище, великі з верхівковим ростом листки, на нижній поверхні зібрані у купки спорангії. Статеве покоління - заросток у розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені
4. Як утворилося кам'яне вугілля?

З решток вимерлих деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утворилися поклади кам'яного вугілля у кам'яновугільний період. Клімат у ті часи на певних територіях був теплим і вологим, а суходіл вкривали неглибокі заплави та численні болота, сприяли швидкому росту велетенських рослин. Після відмирання стовбури рослин потрапляли у воду, там їх поступово засипало піском і мулом. За умов нестачі кисню із часом з відмерлих рослин сформувалися потужні поклади кам'яного вугілля.

Завдання (виконуйте в групах). Охарактеризуйте плаун булавоподібний, хвощ польовий, щитник чоловічий за планом: середовище зростання, корінь, стебло, листки, спосіб розмноження, значення у природі та в житті людини.

План

плаун

булавоподібний

хвощ польовий

щитник чоловічий

Середов и ще

зростанн

я

зволожені ділянки хвойних лісів

як бур'ян росте на городах, полях, лісах, луках, лісосіках.

Переважно суходіл, сальвінія мешкає у прісних водоймах

Корінь

ВІД

горизонтального стебла відходять додаткові корені

Додаткові корені

Від підземного пагона відходять додаткові корені

Видозмін и пагона

 

бурувато-чорне кореневище, на ньому

утворюються

маленькі

бульбочки, у яких

запасається

крохмаль.

підземний пагін - кореневище, на ньому містяться бруньки

пагін

 

Два види пагонів (на верхівках весняних пагонів розвиваються спороносні колоски, після

 

 

 

розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені

фотосинтезуючі - літні)

 

стебло

Стебло

довге(довжина може досягати 3 м), повзуче, вилчасто галузиться

Літні пагони кільчасто галузяться, фотосинтез переважно відбувається в їхніх зелених стеблах, стебло весняних пагонів бурого кольору без хлорофілу

прямостояче

листки

дрібні

лускоподібні, мають хлорофіл

На весняних пагонах розетки дрібних листків, вони не мають хлорофілу, на бічних гілках літніх пагонів розташовані маленькі клино-подібні недорозвинуті вузькі жорсткі листки (багато кремнезему)

розташовані маленькі клино-подібні недорозвинуті вузькі жорсткі листки (багато кремнезему) Молоді листки спочатку равликоподібно скручені і згодом розкручуються, великі листки, що ростуть верхівкою розташовані над поверхнею ґрунту

Спосіб

розмнож

ення

Спорами, зі спор розвиваються особини статевого

Спорами, зі спор

розвиваються

особини

Спорами, зі спор розвиваються особини статевого

 

покоління

статевого

покоління

покоління

Спорангії

на верхівках

деяких

вертикальних

паго-нів

розташовані

спорангії, зібрані в

колоски

на верхівках весняних пагонів розвиваються спороносні колоски

розвиваються на нижній поверхні листка, зібрані у купки, укриті спільним покривальцем

Значенняу

природі та в житті людини

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, кам'яне вугілля людина

використовує як паливо та для виробництва лаків, фарб, асфальту

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, є злісним бур’яном, використовували для шліфування різноманітних ви-робів, сучасні туристи успішно відмивають пагонами хвощів свої казанки, використовують також і як лікарські рослини

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, багато видів папоротей декоративні

Нестатеве

покоління

багаторічні вічнозелені рослини здатні до фотосинтезу

Багаторічні трав'янисті рослини з двома видами пагонів

багаторічні вічнозелені трав'янисті й деревоподібні рослини здатні до фотосинтезу

Статеве

покоління

Заросток з чоловічими та жіночими генеративними

Заростки мають вигляд дрібних пластинок, які ростуть на

Заросток має вигляд невеличкої серцеподібної пластинки

 

органами, у деяких видів розвивається надзвичайно повільно - понад 10 років, живе під землею і вступає у взаємовигідне спів-життя 3 ґрунтовими грибами, після запліднення із зиготи

розвиваються

особини

нестате-вого

покоління.

поверхні добре зволожених ґрунтів, одні утворюють сперматозоїди, інші -

яйцеклітини,

після запліднення

із зиготи

розвиваються

особини

нестате-вого

покоління.

(діаметром 1-1,5 см) з ризоїдами на нижній частині, маютьчоловічі та жіночі генеративні органи, після запліднення із зиготи

розвивається

особина

нестатевого

покоління

Інші

представ

ники

селагінела; баранець; плаун річковий

хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ великий

листовик; ключ- трава; марсилія; сальвінія плаваюча; вудсія альпійська; орляк; страусове перо; оленячі роги; адіантум венерин волос

Поміркуйте. Є народне повір'я, що тому, хто в ніч на Івана Купала знайде квітку папороті, щаститиме в житті, зокрема він зможе знайти скарби, які охороняють злі сили. Як ви вважаєте, чи можливо насправді знайти квітку папороті?
Ні, оскільки папороть - спорові рослини і не утворюють квіток. Підготуйте міні-проект «Як утворився торф і кам'яне вугілля?». Оформіть роботу у вигляді комп'ютерної презентації.
Як утворився торф.
Рештки сфагнумів та інших болотяних рослин занурюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі речовини, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають, вони осідають на дні боліт
протягом багатьох років, пресуються й утворюють торф, його шари інколи сягають десятків метрів завтовшки. 
Сторінка 164 - 167.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть представника хвойних, що належить до листопадних рослин: а) сосна; б) ялина; в) модрина; г) яловець.
2. Зазначте спосіб запилення, притаманний сосні звичайній: а) за допомогою комах; б) за допомогою птахів; в) за допомогою вітру, г) властиве самозапилення.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які ознаки характерні для голонасінних рослин?
У голонасінних рослин насінини не захищені стінкою плода, їхні насінні зачатки роз-ташовані не в зав'язі, а відкрито на лусках шишок. У насінних рослин спочатку відбувається запилення, потім запліднення, яке не залежить від вологого середовища, тому вони здатні зростати і в посушливих місцевостях. Відомо близько 700 сучасних видів голонасінних рослин (сосна, ялина, ялиця, модрина, кедр, яловець, тис, секвойя).
2. Які особливості будови хвойних?
Найбільше видів голонасінних належить до хвойних. У більшості хвойних листки дрібні і мають вигляд голок, які називають хвоєю. Стовбури хвойних вкриті тонкою корою, під якою помітні річні кільця деревини, у корі та деревині хвойних є багато канальців (називаються смоляними ходами), при ушкодженні клітини їх виділяють густу рідину - живицю, вона затягує рану й запобігає проникненню збудників хвороб та шкідників. Смоляні ходи є й у хвоїнках.
3. Як відбувається розмноження сосни? Чим відрізняються чоловічі й жіночі шишки сосни?
Під час запилення луски розсуваються, насінні зачатки виділяють краплину клейкої рідини, яка утримує пилкове зерно, після запилення луски шишки знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою трубкою дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців із часу запилення, насіння сосни дозріває наприкінці наступ-ного (другого від часу запилення) літа. Спочатку жіноча шишка розростається, зеленіє, а потім буріє, луски її розсуваються, і насіння висипається. Завдяки крилоподібним виростам воно добре розсіюється вітром, 
невибагливе до умов довкілля і може проростати навіть на скелях, витримувати значні морози.
Чоловічі шишки світло-жовті та зібрані групами, мають лише один тип лусок (з їхнього нижнього боку розміщені два пиляки, у яких формуються пилкові зерна).
Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору, розташовані поодинці на верхівках пагонів, мають луски двох типів (зовнішні луски - покривні - захищають внутрішні луски з двома насінними зачатками від ушкоджень, луски щільно прилягають одна до одної).
4. Яка роль голонасінних у природі? Як людина використовує деревину голонасінних?
Голонасінні збагачують повітря киснем та зменшують уміст вуглекислого газу в атмосфері, утворюють значну масу кисню та органічної речовини.
Деревина голонасінних - цінна сировина для виготовлення меблів, будівельних матеріалів, паперу, декоративних виробів. У господарстві людини голонасінні, переважно хвойні, використовують як будівельний матеріалу також як паливо. Наземні частини голонасінних містять багато лікарських речовин та вітамінів, з хвої та живиці отримують різноманітні речовини, які застосовують у парфумерній, кондитерській та медичній промисловості. Хвойні виділяють у повітря фітонциди, що вбивають хвороботворних бактерій, тому у хвойних лісах розташовують санаторії та лікарні для людей із захворюваннями дихальної системи.
Поміркуйте. Чому на гірських схилах висаджують сосну та яловець?
Коренева система сосни та ялівця глибоко проникає в ґрунт, тому її найчастіше використовують для створення штучних лісонасаджень, висаджують на крутих гірських схилах для запобігання їхньому розмиванню та для закріплення пісків. 
Сторінка 168 - 170.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть ознаку, за якою можна точно встановити приналежність рослини до однодольних чи дводольних: а) тип кореневої системи; б) тип жилкування листків; в) забарвлення квіток; г) кількість сім’ядоль у зародка.
2. Визначте ознаку, яка притаманна лише покритонасінним рослинам: а) здатні утворювати насінини; б) здатні формувати плоди; в) мають лише стрижневу кореневу систему; г) заплідненню передує процес запилення.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які ознаки характерні для квіткових рослин?
Найхарактерніша ознака покритонасінних (квіткових) рослин - наявність квітки і те, що насіння сховане всередині плода (стінка плода надійно захищає насіння та сприяє його поширенню). У цих рослин відбувається подвійне запліднення, завдяки якому насінина накопичує значний запас поживних речовин, що сприяє виживанню зародка рослини під час проростання.
2. Чим однодольні рослини відрізняються від дводольних?
Більшість однодольних -притаманна мичкувата коренева система (головний корінь у них відмирає рано і коренева система формується з додаткових коренів), бічної твірної тканини в корені та стеблі майже немає(тому здатність до потовщення цих органів обмежена), листки прості, зазвичай мають паралельне або дугове жилкування.
У дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система, в їхньому стеблі та корені може бути камбій (забезпечує потовщення стебла), листки дводольних рослин бувають і простими, і складними, мають зазвичай пірчасте (або пальчасте) жилкування.
3. Яка ознака є головною для визначення приналежності тієї чи іншої рослини до однодольних чи дводольних?
Найголовнішою ознакою, за допомогою якої можна точно встановити приналежність тієї чи іншої квіткової рослини до однодольних чи дводольних, є кількість сім'ядоль у зародка.
Поміркуйте. Чим відрізняються папоротеподібні, голонасінні та покритонасінні рослини?
Папоротеподібні розмножуються спорами, мають спорангії, два покоління, для запліднення потрібна вода; голонасінні розмножуються насінням, насінні зачатки відкрито знаходяться на лусках шишок; покритонасінні мають квітку, їхнє насіння вкрите плодом, характерне подвійне запліднення, заплідненню передує запилення.
Уважно розгляньте запропоновані зразки рослин і визначте: а) особливості будо-ви вегетативних органів; б) особливості будови генеративних органів. Результат дослідження занесіть 

Ознаки

Мохи

Папороті

Покритонасінні

Вегетативні органи

Пагін, ризоїди

Корінь, пагін

Корінь, пагін

Генеративні органи

спорангії

спорангії

Квітка, плід, насінина

3. Знайдіть спільні й відмінні ознаки в будові мохів, папоротей і покритонасінних рослин.
Спільні ознаки: відносяться до вищих рослин.
Відмінні ознаки: мохи мають пагін та ризоїди виконують роль кореня; папороті мають корінь і пагін; мохам та папоротям необхідна вода для запліднення, розмножуються спорами, спори розташовуються у спорангіях, мають два покоління статеве та нестатеве; покритонасінні мають корінь, пагін, квітку, плід та насіння, їм властиве подвійне запліднення, для запліднення не треба води, бо йому передує запилення. 
Сторінка 170 -173.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте групу, до якої належать такі рослини, як пшениця, кукурудза, ячмінь, овес, просо, рис: а) плодові культури; б) зернові культури, в) овочеві культури; г) ягідні культури.
2. Оберіть рослину, яка належить до овочевих: а) просо; б) помідори; в) яблуня; г) квасоля.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які культурні рослини називають зерновими?
Назвіть зернові культури, які вирощують в Україні і в світі на найбільших площах. Поясніть чому.
До зернових культур відносять рослини, у яких плід - зернівка, це головні продуценти зерна, з якого виготовляють продукти харчування та корми для тварин. Головними зерновими культурами в Україні є пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, овес. У світі вирощують на великих площах пшеницю, кукурудзу, овес, рис, сорго.
2. Яке значення овочевих культур у харчуванні людини?
Назвіть овочеві рослини, які вирощують в Україні.
Овочі збагачують наш організм вітамінами, вуглеводами, білками та мінеральними елементами, їх застосовують для лікування різноманітних недуг, також у харчовій промисловості, для 
виготовлення ЛІКІВ, у косметиці.
До найпоширеніших в Україні овочевих культур належать капуста білоголовкова (посідає перше місце в овочівництві нашої країни), редис, хрін, морква, буряк, петрушка, селера, цибуля, картопля, помідор, перець та багато інших.
3. Наведіть приклади рослин, які відносять до групи плодово-ягідних. Яка плодова культура в Україні вирощується на найбільших площах?
До групи плодових культур нашої країни відносять найпоширеніші яблуня, черешня, слива, вишня, груша.
До групи ягідних культур відносять смородину, малину, аґрус, суниці, полуниці та інші.
За допомогою додаткових джерел інформації з'ясуйте, які наукові та селекційні установи селекціонують сорти плодових і ягідних рослин.
Провідними українськими установами, які займаються питаннями садівництва, є Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка (Черкаська обл.), Інститут садівництва (м. Київ), Інститут зрошувального садівництва (Запорізька обл.), Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова (Одеська обл.) та ін.
Поміркуйте. Чому знижується урожай жита в разі вітряної погоди під час його цвітіння?
Жито запилюється вітром, але при вітряній погоді жито вилягає і багато квіток не запилюється.
Чому в теплицях при вирощуванні деяких овочів тримають джмелів ?
Джмелів тримають у теплицях, де рослини (наприклад, помідори, перець, баклажани) запилюються джмелями (вони менш агресивні, ніж бджоли, менш вибагливі, створюють вібрацію для розлітання пилку, не залишають територію теплиці). 
Сторінка 174 - 177.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть чинники неживої природи: а) вирубування лісів; б) вплив паразитів; в) вплив хижаків; г) температура повітря.
2. Назвіть характеристики рослин, які відносять до сукулентів: а) запасають поживні речовини в підземних частинах; б) запасають поживні речовини в надземних частинах; в) запасають воду в листках або стеблі; г) здатні розмножуватися спорами. 
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке місцезростання?
Тип місцевості, де поширений даний вид рослин, називають місцезростанням. Певну рослину можна знайти лише у відповідному місці: у лісі, на луці, болоті тощо.
2. Які є групи рослин за потребою світла?
За потребою світла розрізняють світлолюбні види (надмірне світло затримує ріст рослин у висоту, тому на сонячних місцях зростають більш низькорослі рослини, ніж у тінистих, ростуть на відкритих, добре освітлених ділянках), тіньолюбні (часто надають перевагу затіненим місцезростанням з підвищеною вологістю; зелені мохи, плаун булавоподібний, квасениця звичайна, смерека, копитник, сенполія, деякі папороті), тіньовитривалі (можуть зростати на відкритих, добре освітлених місцях, але витримують також певний ступінь затінку; дуб звичайний, липа серцелиста, бузок звичайний, суниця, молоді ялини, граб)
3. Яке значення має тепло для живих організмів?
Температурні уподобання майже не впливають на будову рослин, оскільки пристосування до певних температур пов'язані переважно з фізіологічними процесами. За впливом температури рослини поділяють на морозостійкі, холодолюбні, теплолюбні.
4. Яке значення має вода для життя рослин?
Вода є важливим екологічним чинником: з водою у рослину надходять мінеральні елементи живлення, переміщуються по ній та виводяться продукти життєдіяльності, за участі води відбуваються фотосинтез, дихання, випаровування, ріст.
Наведіть приклади рослин, які пристосовані до різних умов середовища: морозостійкі, світлолюбні, тіньовитривалі, теплолюбні, холодолюбні, волого-любні, посухостійкі. Морозостійкі (морква, горох, жито, сосна сибірська), світлолюбні (береза, сосна, подорожник, ковила, багато водних плаваючих рослин), тіньовитривалі (дуб звичайний, липа серцелиста, бузок звичайний, суниця, молоді ялини, граб), теплолюбні (огірок, гарбуз, диня, томати та баклажани), холодолюбні (водорості на глибині, мохи, кущисті лишайники, осока, полярний мак, лохина, брусниця, карликова береза, полярна верба, кедровий стелюх), вологолюбні (чистотіл, розрив-трава, багато видів папоротей, очерет, рогіз, калюжниця), посухостійкі (верблюжа колючка, шавлія, ковила, кавун, соняшник, люцерна, кукурудза, кактуси, молочай, очитки, агава).
Поміркуйте. Для чого людині потрібно знати про вплив екологічних чинників на організми?
Потреби рослин у світлі обов'язково враховують, вирощуючи овочі й декоративні рослини в оранжереях, теплицях, а також під час висаджування плодово-ягідних культур, у селекційній роботі, в оранжереях і теплицях температуру регулюють додатковим підігрівом, щоб отримати добрий урожай та здорові рослини. 
Сторінка 178 - 183.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Видовжений здерев'янілий стовбур мають рослини, які належать до: а) чагарників: б) дерев, в) дворічних трав; г) багаторічних трав.
2. Назвіть рослину-паразита: а) росичка; б) повитиця, в) ромашка; г) блекота.
3. Назвіть комахоїдну рослину: а) повитиця; б) омела; в) росичка; г) тюльпан.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які є життєві форми рослин?
За будовою надземної частини вищих рослин виділяють життєві форми: дерева (молоді пагони наприкінці першого року життя повністю дерев'яніють, один головний пагін - більш-менш вертикальний стовбур, він росте інтенсивніше за бічні пагони, у верхній частині стовбура дерев формується крона, що дає змогу рослині ефективно вловлювати світло, особливо у лісах), чагарники (багато здерев’янілих пагонів, що змінюють один одного; бузок, калина, шипшина, ліщина, смородина, малина), чагарнички (маленькі чагарники, коротша тривалість життя, верхня частина трав’янистих квітконосних пагонів щорічно відмирає; полин, чорниці, шавлія, лаванда), трав'янисті рослини (стебло здебільшого не дерев'яніє; капуста, буряк, картопля, півонія, м'ята, багато видів папоротей).
2. Що таке рослинне угруповання?
Різні види рослин існують не окремо один від одного, вони входять до складу певних рослинних угруповань. Рослинні угруповання - це групи взаємопов’язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають у певній місцевості з однорідними умовами життя.
3. Що таке ярусність? Якою вона буває?
Ярусність - просторове розташування рослинного угруповання. Розрізняють надземну (визначається певним розташуванням надземних частин різних видів рослин за висотою) і підземну (розташуванням їхніх підземних частин за глибиною проникнення в ґрунт).
Виділяють до п'яти основних надземних ярусів рослинного угруповання (верхні яруси зазвичай обирають світлолюбні рослини, а нижні - тіньовитривалі і тіньолюбні).
4. Що таке симбіоз? Які є форми симбіозу?
Усі форми співіснування організмів різних видів називають симбіоз. Такі зв'язки можуть приносити користь усім організмам (взаємовигідне співіснування між бобовими рослинами та бульбочковими бактеріями) або лише одному з них (орхідеї чи бромелії використовують стовбури та гілки тропічних дерев лише як місце оселення, не завдаючи їм шкоди, необхідні їм поживні речовини вони отримують з вологого повітря, безліч тварин - комахи, птахи - використовують рослини лише як місце оселення), бути шкідливими - конкуренція (явище змагання - конкуренції - між собою за умови освітлення, місцезростання; в одновіковому сосновому лісі рослини одного виду та одного віку конкурують за світло, які ростуть швидше, затінюють інші і затримують їхній ріст), паразитизм (повитиця коренями - присосками висмоктує поживні речовини з дерева-хазяїна, орхідея гніздівка паразитує на грибах).
5. Які пристосування мають квіткові рослини для запилення комахами?
Квіткові рослини мають яскраве забарвлення, запах, нектар.
Сторінка 184 - 186.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Дайте визначення поняття «флора»: а) сукупність усіх видів рослин певної території; б) сукупність усіх рослинних угруповань певної території; в) сукупність усіх організмів, що мешкають на певній території; г) сукупність усіх організмів, що мешкають на певній території і взаємодіють з неживою природою.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які типи рослинних угруповань ви знаєте? Чим характеризується певний тип рослинного угруповання?
Розрізняють типи рослинних угруповань, наприклад, ліси (хвойні, широколисті, мішані), луки, степи та болота. Характеризується 
ярусністю, видовим складом організмів.
2. Що тане ліси та які їхні типи ви знаєте?
Ліси - угруповання, у яких переважають деревні рослини, у них є п’ять наземних основних ярусів: деревний 1 -2-й яруси, чагарниковий, трав'яний, моховий. Розрізняють первинні ліси (існують без втручання людини, тропічні ліси) та вторинні (утворюються на місці первинних, можуть насаджуватись штучно). Від переважаючих порід дерев розрізняють широколисті, хвойні та мішані ліси.
3. Чим степи та луки відрізняються між собою?
У луках панують багаторічні трав'янисті рослини. Луки можуть бути природними (цілинні степи характеризуються родючими ґрунтами й високою видовою різноманітністю рослин, на жаль, в Україні такий тип рослинних угруповань зберігся лише на території заповідників) і штучними (створені людиною, пасовища для випасання худоби, косовиці); заплавні (у долинах річок, під час повені покриваються водою, вода наносить мул, що сприяє підвищенню родючості ґрунту) і суходільні (зволожуються лише дощами).
4. Які ознаки притаманні болотам?
Болота - це надмірно зволожені території, утворюються внаслідок заростання озер, ставків, водойм або через перезволоження ділянки суходолу.
На болотах переважають трав’янисті рослини: сфагнум, багно звичайне, журавлина, осока, рогіз, очерет, росичка, з дерев на болотах часто трапляються осика, вільха, верба.
Поміркуйте. Які типи рослинних угруповань трапляються у вашій місцевості? Які види рослин тут зростають?
Трапляються рослинні угруповання : ліси (дерева, чагарники), болота, сади (фруктові дерева та чагарники), поля (злакові, мак, волошки), городи (овочеві рослини), пасовища (конюшина, пирій), лісонасадження, парки (листяні дерева, трава). 
Сторінка 186-191.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть організми, здатні створювати органічні речовини з неорганічних: а) багато-клітинні тварини; б) гриби; в) рослини, г) паразитичні бактерії.
2. Назвіть організми, які здатні споживати лише готові органічні 
сполуки: а) водорості; б) вищі спорові рослини; в) гриби; г) голонасінні.
Дайте відповідь на запитання.
1. У яких середовищах поширені рослини?
Рослинність поширена на всіх континентах і в усіх кліматичних зонах.
2. Завдяки якому процесу рослини утворюють кисень та органічні речовини?
В процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворюються органічні речовини та кисень.
3. Як рослини впливають на клімат Землі? Який вплив рослин на Ґрунти?
В органічній речовині рослин накопичується сонячна енергія, завдяки фотосинтезу рослини забезпечують кисень, з нього утворюється озон, який захищає всіх живих організмів Землі від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, рослини підтримують необхідний для більшості живих організмів рівень кисню в атмосфері й запобігають утворенню надлишку вуглекислого газу; очищують повітря від забруд-нення шкідливими речовинами.
Рослини беруть участь у формуванні ґрунтів та природних ландшафтів, відмерлі рештки рослин (листя, корені, плоди) збагачують ґрунт органічною речовиною та мінеральними елементами, корені розпушують ґрунт, насадження запобігають руйнуванню ґрунтів, закріплюють яри, гірські схили, узимку в рослинних насадженнях затримується сніг, який захищає ґрунт і його мешканців від промерзання, утворили поклади кам'яного вугілля, торфу, сланців.
4. Чому людина повинна дбати про збереження та охорону рослин?
Знання життя рослин необхідне і корисне для кращої взаємодії з ними - захисту і використання їх у повсякденному житті. Небезпечним для рослин та інших організмів є забруднення ґрунтів отрутохімікатами, надлишками мінеральних добрив, радіонуклідами, унаслідок неправильного обробітку ґрунтів зменшення товщі верхнього родючого гумусового шару, масове винищення певних видів рослин, що мають цінну деревину, гарні квітки або ті, які застосовують у медицині, їстівні гриби, зникнення видів організмів, осушення боліт, вирубування лісів, розорювання
цілинного степу, порушення природної рівноваги. Щоб відвернути екологічну катастрофу, людина повинна дбати про збереження та охорону рослин.
5. Назвіть рослини вашої місцевості, занесені до Червоної книги України.
Для охорони та збереження рідкісних і зникаючих видів рослин, тварин і грибів створено Червону книгу (занесені рослини лілія лісова, підсніжник звичайний, зозулині черевички, шафран Гейфелів, рябчик гірський, білотка альпійська, півонія тонколиста, сон великий, тюльпан двоквітковий).
Поміркуйте. Чому людина веде боротьбу з бур'янами?
Бур’яни швидко розповсюджуються, не дають можливості рости культурним рослинам. 
Сторінка 192 - 195.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте ознаки, які відрізняють гриби від рослин: а) наявність клітинної оболонки; б) уміст у клітинній оболонці хітину; в) здатність розмножуватися за допомогою спор; г) наявність мітохондрій.
2. Укажіть структури, які клітини грибів не мають: а) клітинна оболонка; б) ядро; в) хлоропласти, г) мітохондрії.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які організми відносять до грибів? Де вони поширені?
Нині відомо понад 100 тисяч видів грибів. Гриби - одні з найдавніших мешканців нашої планети, одноклітинні (дріжджі) та багатоклітинні (шапинкові), вони не є ані рослинами, ані тваринами, утворюють окрему групу організмів. Вони заселили всі можливі середовища життя: ґрунт, водойми, поверхня або середина інших живих істот.
2. Які особливості будови клітини грибів? Чим клітини грибів відрізняються від клітин рослин?
Клітини грибів, як і клітини рослин, оточені щільною клітинною оболонкою (до її складу входить вуглевод не целюлоза, а хітин, який знаходиться в деяких тварин комах, павуків, раків), клітинна мембрана, цитоплазма , ядро (одне або два) та мітохондрії, вакуолі з клітинним соком. В найбільш просто організованих грибів (наприклад, у одноклітинного мукора) гіфи не поділені перегородками на окремі клітини і тому містять багато ядер. 
На відміну від рослин клітини грибів не містять хлоропластів, тому не здатні до фотосинтезу.
На відміну від більшості багатоклітинних рослин і тварин, гриби не утворюють справжні тканини, ріст гриба забезпечується поділом та ростом клітин міцелію.
3. Як відбувається живлення грибів? Чим воно відрізняється від живлення рослин?
Гриби - різноманітна група організмів, які живляться розчинами готових органічних речовин своєю поверхнею, тверді частинки спочатку розкладають особливими речовинами (грибний спосіб гетеротрофного тип живлення), рослинам здатний фотосинтез (автотрофний тип живлення). У їхніх клітинах, як і в клітинах тварин, відкладається не крохмаль, як у рослин, а інший вуглевод - глікоген.
Газообмін у більшості грибів відбувається через оболонки їхніх клітин.
4. Як гриби розмножуються?
Гриби можуть розмножуватись нестатево: спорами, частинами грибниці, брунькуванням, також їм властиве й статеве розмноження.
Поміркуйте. Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин? Гриби від рослин відрізняє гетеротрофний спосіб живлення, хітин в оболонці клітини, відсутність хлоропластів і накопичення глікогену в клітині.
Гриби від тварин відрізняє грибний спосіб поглинання органічних речовин, наявність клітинної оболонки та вакуоль у клітині. 
Сторінка 195 - 198.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у підвищенні родючості ґрунтів: а) сапротрофи; б) паразити; в) гриби, які вступають у симбіоз з рослинами.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які особливості живлення грибів?
Гриби - гетеротрофи (споживають готові органічні речовини), за характером живлення можна виділити такі основні екологічні форми: сапротрофи (розкладають органічні рештки); гриби, які живляться за рахунок симбіозу з іншими організмами; гриби- паразити. 
2. Які гриби відносять до сапротрофів? За якими ознаками?
Сапротрофи - гриби, що споживають органічні речовини решток рослин і тварин (гнойовик чубатий, цвілеві гриби: пеніцил, мукор, аспергіл).
3. З якими організмами гриби можуть вступати в симбіоз? Як живляться такі організми?
Шапинкові гриби можуть вступати в симбіоз з кореневою системою різних рослин та водоростями або ціанобактеріями.
Гіфи гриба обплутують корені рослин і навіть можуть проникати всередину кореня, утворюючи мікоризу (гриб отримує від рослини необхідні для забезпечення процесів життєдіяльності органічні речовини, гіфи гриба допомагають збільшити площу поверхні кореневої системи рослини, певні види шапинкових грибів трапляються лише під деякими видами дерев - підберезник, підосичник, білий гриб або боровик зростає разом з дубами, ялинами, соснами, у сосняках можна знайти лисички, маслюки та ІН.).
4. Як живляться гриби-паразити? Наведіть приклади грибів-паразитів.
Серед грибів є й багато паразитів (оселяються на поверхні або всередині рослин, людини, інших грибів, живляться соками організму хазяїна, спричинюють різні небезпечні захворювання: фітофтора картопляна уражає картоплю, помідори, перець, баклажани (поява темних плям на листках і стеблах рослини, в уражених бульбах з'являються темні ділянки).
Завдання (виконувати в групах). Користуючись текстом підручника та додатковими джерелами інформації, серед яких й інтернет-сайти, наведіть приклади грибів різних груп за способом живлення: сапротрофи, живлення завдяки симбіозу з іншими організмами, паразити.
Сапротрофами є дереворуйнуючі гриби, печериці та гнойовики, гливи, опеньок літній живляться лише органічними речовинами ґрунту, гною або відмерлої деревини.
У симбіозі живуть більшість шапинкових грибів.
Паразитами є гриби трутовики.
Поміркуйте. Відомо, що деякі гриби-сапротрофи здатні переходити до пара-зитичного способу життя. Чим це можна пояснити?
Відносини гриба з фотосинтезуючими організмами (водоростями та ціанобактеріями) наближуються до взаємовигідних (водорості або ціанобактерії постачають грибу органічні речовини, утворені в процесі фотосинтезу, а гриб постачає водорості або ціанобактерії необхідні для їхнього живлення неорганічні речовини, гіфи гриба захищають водорості або ціанобактерій від впливу несприятливих умов довкілля). Але, якщо грибу не вистачає поживних речовин, він може переходити до паразитизму та навіть знищувати клітини водоростей або ціанобактерій, пристосувавшись до виживання. 
Сторінка 198 - 203.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зазначте, де розташовані клітини водоростей у складі лишайнику: а) у верхньому коровому шарі; б) у нижньому коровому шарі; в) у серцевині, г) під нижнім коровим шаром.
2. Укажіть середовище, для визначення стану якого використовують лишайники: а) повітря, б) водойми; в) ґрунт; г) організм людини.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що собою становлять лишайники?
Де поширені лишайники? На яких поверхнях вони оселяються?
Лишайники - це особливі симбіотичні комплекси різних організмів, які відносять до грибів (складаються з гіфів грибів і фотосинтезуючих організмів - водоростей і ціанобактерій). Поширені лишайники майже по всій планеті - від холодних арктичних регіонів до спекотних пустель, бо здатні витримувати тривалі періоди несприятливих умов - низьких чи високих температур, посухи тощо, крім забруднення повітря. Можуть оселятися на різних поверхнях: на ґрунті (цетрарія ісландська здебільшого зростає на ґрунтах соснових лісів або на болотах серед мохів), корі дерев (пармелія борозенчаста та ксанторія або настінна золотянка, надають перевагу стовбурам дерев) і чагарників, каменях (лецидея заглиблена), у воді (дерматокарпон річковий).
2. Які бувають форми тіла лишайників?
За зовнішньою будовою лишайники поділяють на накипні (нагадують щільну кірку, яка досить міцно приростає до стовбурів дерев, каменів, скель, найневибагливіші та найпоширеніші серед лишайників), листуваті (нагадує листкові пластинки з розсіченими чи лопатевими краями, до поверхонь кріпляться своєю звуженою частиною) та кущисті (кущистих лишайників нагадує прямостоячі або звислі розгалужені чи нерозгалужені кущики).
3. Що ви знаєте про способи розмноження, швидкість росту та тривалість життя лишайників ?
Розмножуються лишайники здебільшого вегетативно, але можуть розмножуватись і статевим способом (формуються особливі спори, у сприятливих умовах проростають, гіфи починають рости в усіх напрямках, коли знайдуть потрібний вид водорості чи ціанобактерії, гіфи обплутують водорість чи ціанобактерію та утворюють тіло лишайника).
Ростуть лишайники дуже повільно (за рік вони збільшуються лише на декілька міліметрів, листуваті та кущисті лишайники ростуть швидше, ніж накипні).
Живуть лишайники довго - десятки та сотні років (довгожитель ризокарпон географічний).
4. У чому полягає роль лишайників у природі? Чому наявність лишайників є показником чистого повітря?
Завдяки своїй витривалості лишайники оселяються там, де не можуть існувати інші організми, створюють умови для формування рослинних угруповань у тих місцях, де їх раніше не існувало, сприяють подрібненню скельних порід та формуванню первісних ґрунтів, на яких згодом оселяються вищі рослини, містять багато вуглеводів і білків, є їжею для багатьох видів тварин: комах, копитних (кладонію оленячу або «оленячий мох» споживають північні олені).
Коли ж у повітрі багато отруйного пилу, шкідливих речовин, лишайники не ростуть, гинуть і зникають.
5. З якою метою людина використовує лишайники?
Певні види лишайників , як-от цетрарію ісландську та аспіцилію їстівну, людина вживає в їжу, використовують у промисловості для отримання барвників, у парфумерній та медичній промисловості, лишайники можуть знищувати хвороботворні мікроорганізми та гальмувати розвиток ракових пухлин, використовують для визначення чистоти повітря в тій чи іншій місцевості, визначають вік гірських порід або кам'яних будівель, враховуючи здатність лишайників рости впродовж сотень і навіть тисяч років.
Поміркуйте. Чому лишайники вважають особливою групою грибів, а не водоростей чи ціанобактерій?
Хоча до складу лишайників входять різні з погляду систематики 
організми, їх відносять до грибів тому, що ті види грибів, які входять до складу лишайників, не можуть жити самостійно, їм потрібне обов'язкове співжиття з фотосинтезуючими організмами, їхня маса переважає у лишайнику. 
Сторінка 203 - 206.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть гриб, який належить до пластинчастих: а) білий гриб; б) опеньок, в) маслюк; г) підберезник.
2. Зазначте функцію, яку здійснює плодове тіло шапинкових грибів: а) живлення; б) спороутворення, в) фотосинтез; г) утворення плодів.
Дайте відповідь на запитання.
1. Що таке плодове тіло шапинкових грибів? із чого воно складається?
Грибниця шапинкових грибів утворює плодові тіла, які складаються з ніжки (за формою ніжка може нагадувати діжку, подушку, булаву, циліндр, веретено, усередині може мати порожнину) та шапинки (форма шапинки може бути кулеподібною, овальною, дзвоноподібною, конусоподібною, пласкою, розмір від 15-20 мм до 50 см у діаметрі, забарвлена в коричневий, червоний, зеленкуватий та інші кольори, їхня функція - утворення спор, якому передує статевий процес).
2. Що собою становить грибниця шапинкових грибів?
Грибниця розташована в ґрунті і утворює величезну поверхню (вбирає необхідні поживні речовини). Для її росту потрібні певні умови: підвищена температура +12...+22 °С, достатня вологість, наявність у ґрунті органічних речовин, переважно безвітряна погода).
Грибниця багатьох видів шапинкових грибів росте по колу в усіх напрямках, подібно до променів сонця, на краях якої формуються плодові.
3. Чому одні шапинкові гриби називають пластинчастими, інші - трубчастими?
У нижній частині шапинки утворюються спори (для розмноження та поширення).
Залежно від будови нижньої частини шапинки гриби поділяють на пластинчасті (утворена пластинками, які розходяться від верхівки ніжки до краю шапинки; сироїжки, опеньки, мухомори, бліда 
поганка) й трубчасті (нижня частина шапинки складається зі щільно розташованих трубочок; білий гриб, підберезник, маслюк звичайний.
4. Як розмножуються шапинкові гриби?
Розмножуються шапинкові гриби статевим способом за допомогою спор або вегетативно ділянками грибниці. Призначення плодових тіл - утворення спор, якому передує статевий процес (під час розвитку плодового тіла формується покривало - це шкірясте сплетення гіфів може вкривати все плодове тіло або розвивається між нижньою частиною шапинки та краєм ніжки, у міру росту плодового тіла покривало розривається, що забезпечує висипання спор, залишки можуть залишатись у вигляді кільця на ніжці).
Поміркуйте. Як поширення шапинкових грибів може залежати від поширення тих чи інших видів рослин?
Часто розповсюдження виду грибів обмежується поширенням тих видів рослин, з якими вони утворюють мікоризу (в Україні поширена лисичка звичайна у хвойних і мішаних лісах, маслюк звичайний надає перевагу піщаним фунтам хвойних лісів із соснами, опеньок лучний та печериця звичайна зростають на відкритих місцях: луках, пасовищах, лісових галявинах).
Сторінка 206 - 212.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть шапинковий гриб, який належить до отруйних: а) мукор; б) мухомор білий, в) печериця двоспорова; г) пеніцил.
2. Укажіть гриб, який належить до їстівних: а) бліда поганка; б) строчок звичайний; в) маслюк, г) опеньок несправжній.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які ви знаєте їстівні гриби?
Відомо понад 200 видів їстівних грибів (білі гриби, печериці, підберезники, підосичники, маслюки, польський гриб, сироїжка світло-жовта, опеньки, дощовик, лисичка справжня, сироїжка ароматна).
2. Які гриби належать до умовно-їстівних? Яких правил слід дотримуватися при споживанні їх?
Умовно-Їстівні гриби отруйні або їдкі чи гіркі на смак у сирому вигляді, але їстівні після ретельної кулінарної обробки (свинушки, вовнянки, деякі види рядовок, зморшків).
Перед споживанням потребують попередньої обробки:
вимочування в сольовому розчині, кип'ятіння з наступним видаленням відвару (отруйні речовини при цьому розчиняється у воді), потім добре промити.
3. Які види грибів небезпечні для здоров 'я і життя людини?
Найбільш небезпечні для здоров'я людини гриби: бліда поганка, мухомори білий та смердючий, несправжні опеньки, дуже поширені дощовик несправжній, сироїжка блювотна, опеньок сірчано- жовтий, рядовка тигриста, мухомор червоний, строчок звичайний.
4. Яких правил варто дотримуватися під час збирання та споживання грибів?
Щоб убезпечити себе від отруєння грибами, слід чітко дотримуватися правил збирання, зберігання й приготування грибів.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗБИРАННЯ ГРИБІВ.
1. Перед тим як почати самостійно збирати гриби, слід добре вивчити ознаки їстівних та отруйних грибів, для того щоб відрізняти їх.
2. Збираючи гриби, не руйнуйте грибницю (на наступний рік буде сформовано менше плодових тіл) і плодові тіла (вони - частина їжі для тварин, речовини, отруйних грибів можуть бути неотруйними для певних тварин).
3. Для збирання грибів використовуйте плетений кошик (поліетилевнові пакети не пропускають повітря, там накопичується волога, й зібрані гриби можуть зіпсуватися). 4. При збиранні грибів краще викручувати плодове тіло гриба, зрізують ножем тільки гриби з ламкою ніжкою.
5. Перед тим як покласти гриб у кошик, його слід очистити від ґрунту та бруду (із шапинки маслюків попередньо знищують слиз, аби він не забруднив інші гриби). У кошику гриби розташовують так: великі й тверді гриби кладуть на дно, а зверху - дрібні й ламкі.
6. Відразу після повернення додому зібрані гриби потрібно ретельно почистити й порізати, потім відразу готувати у їжу або покласти у холодильник (там оброблені гриби можуть зберігатися певний час).
7. Не можна збирати гриби поблизу великих автомобільних доріг або на територіях, забруднених радіоактивними речовинами (гриби здатні накопичувати шкідливі речовини).
Завдання (виконують у групі). З різних джерел зберіть інформацію про їстівні та отруйні гриби, поширені у вашій місцевості. 
Шапинкові їстівні гриби: лисичка звичайна, маслюк звичайний, опеньок лучний, печериця звичайна.
Отруйні гриби: бліда поганка, несправжній опеньок, мухомор.
Поміркуйте. Чим можна пояснити те, що певні види грибів виділяють отруйні сполуки?
Отруйні сполуки утворюються в процесі обміну у певних видах грибів. 
Сторінка 212 - 215.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть гриби, які можуть паразитувати на деревних рослинах: а) трутовики, б) ріжки; в) сажка; г) мукор.
2. Укажіть організми, у яких можуть паразитувати гриби: а) тільки рослини; б) тільки людина; в) тільки тварини; г) і рослини, і людина, і тварини.
Дайте відповідь на запитання.
1. Які гриби паразитують у рослин?
До небезпечних грибів-паразитів культурних рослин належать пухирчаста сажка кукурудзи й летюча сажка пшениці, ріжки, борошнисторосяні гриби, фітофтора, на деревах паразитують трутовики та багато інших
2. Які гриби називають трутовиками? Чим вони небезпечні для паркового та лісового господарств?
У старих або дуже загущених лісах на деревах оселяється багато грибів, яких зазвичай називають трутовиками (у плодових тіл трутовиків, як правило, немає чіткого поділу на ніжку та шапинку, вони не загнивають, міцелій трутовиків поширюється в стовбурі по провідній системі рослини).
Трутовик небезпечний для паркового чи лісового господарства, хоча зазвичай уражає ослаблені дерева (розкладаючи деревину рослини, трутовик із часом спричиняє її загибель, коли рослина- хазяїн гине, трутовик живиться вже відмерлою деревиною як сапротроф), проте стовбури загиблих дерев, на яких є плодові тіла трутовиків, потрібно спалювати, щоб запобігти зараженню нових рослин.
3. Якої шкоди здоров 'ю людини можуть завдавати паразитичні гриби?
Захворювання людини, спричинені паразитичними грибами, називають мікозами. Паразитичні цвілеві та дріжджові гриби спричиняють захворювання шкіри стригучий лишай, дріжджоподібні гриби роду Кандида вражають нігті, слизові оболонки рота та інших органів, захворювання людини можуть викликати цвілеві гриби - аспергіл чи мукор.
4. Яких заходів треба запроваджувати, щоб уникнути зараження паразитичними грибами?
Щоб уникнути зараження паразитичними грибами, потрібно неухильно отримуватися правил особистої гігієни: слідкувати за чистотою шкіри, не користуватись особистими речами інших людей і не давати користуватися своїми речами іншим людям, відвідуючи пляжі, басейни, лазні чи сауни, використовувати спеціальне мило, яке має протигрибкову дію, обов'язково взувати гумові тапочки на ноги. У разі зараження слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога.
Поміркуйте. Що спільного та відмінного між взаємовигідним співжиттям двох різних організмів та паразитизмом?
Спільним є те, що зачіпають різні організми: рослини, гриби, бактерії, тварини, людей, співживе більше одного організму. Відмінною є вплив один на одного (взаємовигідне співжиття приносить користь обом, паразитизм приносить шкоду хазяїну), роль (паразит не може існувати без хазяїна). 
Сторінка 216 - 218.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики: а) сажка; б) пеніцил, в) трутовик; г) чага.
2. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у процесах ґрунтоутворення: а) сапротрофи; б) паразити; в) ті, що вступають у симбіоз із рослинами.
Дайте відповідь на запитання.
1. Яка роль грибів у процесах ґрунтоутворення?
Гриби відіграють важливу роль у природі:
- сапротрофи розкладають рештки тварин і рослин до неорганічних речовин, які споживають рослини, здійснюють санітарну функцію;
- поліпшують родючість ґрунтів (найчисленніша група організмів у ґрунті, за добу гриби розщеплюють органічної речовини у 2-7 разів більше, ніж споживають самі;
- беруть участь у забезпеченні колообігу речовин (розщеплені 
неорганічні речовини з ґрунту споживають рослини);
- забезпечують процеси ґрунтоутворення (лишайники руйнують скельні породи, відмерле тіло лишайників стає органічною частиною таких первісних ґрунтів для заселення вищими рослинами);
- збагачують верхній родючий шар ґрунту - гумус (що краще розвинений цей шар ґрунту, то він більш родючий).
2. Яку користь від грибів отримує людина?
Багато видів грибів людина вживає в їжу, печерицю та гливу вирощує штучно, використовує дріжджі у хлібопекарській, виноробній, пивоварінні, у виробництві молочних продуктів кефіру, кумису, цвілеві гриби для виготовлення сирів рокфор і камамбер, медичній, у виробництві сирів, отримують антибіотики (налічують близько 250 видів грибів), зміцнюючий настій з чорного березового гриба, збирання їстівних грибів є видом активного відпочинку.
3. Якої шкоди гриби можуть завдавати здоров'ю людини?
Гриби викликають грибкові захворювання, деякі види паразитують в організмі, отруїтися можна шапинковими грибами, якщо не дотримуватися правил збирання, зберігання та кулінарної обробки, спори цвілевих грибів при потраплянні в організм людини через дихальні шляхи можуть спричинити важкі захворювання або алергічні реакції.
4. Якої шкоди господарству людини можуть завдавати гриби?
Деякі види грибів сприяють захворювання тварин, здатні знищити до 50 % врожаю рослин та псувати харчові продукти, справжній домовий гриб знищує вироби з деревини тощо.
Поміркуйте. Із чим пов'язано те, що багато видів грибів- сапротрофів можуть переходити до паразитичного способу життя?
Так забезпечують себе поживними речовинами.Переглядів: 23015
10.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Остапченко Л.І., Балан Б.Г., Матяш Н.Ю.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера